LRSAL (Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local)

En aquest apartat, s’hi inclouran els dubtes i qüestions d'interés relacionats amb l'aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

 

 

Llei 27/2013, de 27 de desembre
Decret Llei 4/2014, de 22 de juliol
Nota explicativa sobre la aplicació a Catalunya de la LRSAL
 
Qüestió relativa a una mancomunitat de municipis