Ítems del Portal de Transparència

En data 2 de juny de 2015, es va signar el Conveni Marc entre la Generalitat, mitjançant el Departament de Governació i Relacions Institucionals i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, de Tarragona, de Lleida i de Girona, el Consorci AOC, el Consorci Localret, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Col·legi de Secretaris i Interventors de Catalunya, amb l’objectiu d’establir un marc permanent i estable de coordinació, col·laboració i intercanvi d’informació per al desplegament i l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en llurs àmbits competencials respectius i facilitant les formes de cooperació necessàries.

Fruit d’aquesta col·laboració es posa a disposició dels ens locals suport tècnic i jurídic per tal que aquests puguin donar compliment a les previsions de la Llei.  Una d’aquestes  mesures és la creació d’un grup de treball per a l’elaboració de documents normalitzats, format per tècnics de les entitats abans esmentades, conjuntament amb el Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Entre d’altres eines i documents que s’han posat a disposició dels ens locals, s’ofereix també els criteris jurídics que conformen els ítems del Portal de Transparència Local, que l’AOC posa a disposició dels ens locals. Properament els trobareu disponibles.