Gestió econòmica

Pressupost

83 Resum del pressupost
84 Pressupost detallat
85 Execució pressupostària trimestral
86 Liquidació del pressupost
87 Compte general
88 Tramitació de pressupostos, plantilles, i relació de llocs de treball
89 Tramitació de la informació econòmica-financera amb la Sindicatura de Comptes
90 Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària
91 Cost de les campanyes institucionals
Gestió econòmica
92 Endeutament
93 Termini de pagament a proveïdors
94 Auditories de comptes
95 Indicadors de gestió econòmica
96 Cost efectiu dels serveis
Patrimoni
97 Inventari general del patrimoni
98 Inventari de bens mobles de valor històric i artístic
99 Inventari de vehicles oficials
100 Informació relativa a la gestió del patrimoni