Trajectòria històrica

L'any 1978, el president de la Generalitat va assignar al Departament de Governació, les primeres competències en matèria d'administració local. Per tal de possibilitar l'exercici de les competències transferides, mitjançant el Decret de 22 de setembre de 1978, es va crear la Direcció General d'Administració Local, (DGAL), adscrita al Departament de Governació.

D'acord amb el Reglament de règim interior de la Generalitat de 18 de març de 1978, la DGAL s'estructurà inicialment en tres serveis: Servei de Rrègim Local, Servei del Pla d'Obres i Serveis, i Servei d'Indústries i Activitats Classificades .

Pel que fa als serveis estructurats, les funcions que se'ls va atribuir d'antuvi són:

- al Servei de Règim Local, l'estudi i la tramitació dels expedients que comporten una fiscalització o tutela sobre les persones, els actes i els béns o serveis de les corporacions locals; la Secció d'Organització, Béns i Serveis de les Corporacions Locals, amb funcions sobre les qüestions de demarcació territorial, associacions de municipis, comissions gestores, canvis de nom de municipis i de carrers, assistència, assessorament i inspecció, alienació de béns i organització de serveis, i qualsevol altra mesura d'intervenció i tutela dels ajuntaments i altres entitats locals i la Secció de Règim Jurídic amb la funció de vetllar per la legalitat dels acords, inclosos els estatuts, reglaments i ordenances de les corporacions locals.

- al Servei del Pla d'Obres i Serveis, les funcions que corresponguessin al Departament de Governació en relació amb l'estudi i la confecció del Pla d'obres i serveis de Catalunya, d'acord amb les directrius del consell executiu i les que li assenyalés el conseller de Governació. Així mateix, tenir cura de l'execució del Pla, sens perjudici de la intervenció d'altres departaments i de les entitats locals al quals s'encomanés l'esmentada execució.

- al Servei d'Indústries i Activitats Classificades, la intervenció administrativa en matèria d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, regulades al Reglament de 30 de novembre de 1961, com a oficina administrativa central per prestar suport a les comissions territorials d'indústries i activitats classificades. Les competències i funcions d'aquest Servei, les exerceix actualment el Departament de Territori i Sostenibilitat.

Pel Decret 71/1981, de 23 de març, es van assignar al Departament de Governació les unitats bàsiques d'administració local que havien estat assumides pel Reial decret 324/81, de 16 de gener.

Per l'Ordre de 21 de febrer de 1984, es van crear diversos negociats  dins la Direcció General d'Administració Local i se'ls van assignar funcions per tal d'anar assumint i distribuint l' increment de tasques derivades de l'assumpció de noves competències. En aquest cas concret, es van crear els negociats de Documentació, Informació i Registre, amb dependència directa del DGAL, el Negociat de Noves Instal·lacions i el Negociat de Denúncies, aquests darrers amb funcions relacionades amb l'estudi i la gestió d'expedients relatius a la matèria d'indústries i activitats classificades i dependents del Servei Territorial d'Administració Local de Barcelona.

Mitjançant el Decret 37/1982, de 2 de febrer, es va crear la primera subdirecció general de la DGAL i se li van atribuir les funcions corresponents.

Des d'aleshores i mitjançant diverses reestructuracions, la DGAL, ha anat configurant i perfilant les seves atribucions i competències fins al Decret 326/2011, de 26 d'abril, 2011, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en què aquesta Direcció General ha quedat estructurada en tres subdireccions generals i quatre serveis, tal com queda reflectit a l'organigrama.

Tant el personal tècnic, com les persones, que al llarg dels anys, s'han fet càrrec de la direcció de la DGAL s'han significat en aquesta voluntat de col·laboració i servei als ens locals, sempre amb l'objectiu ben present de prestar-hi servei i facilitar-ne les relacions amb la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, febrer de 2012