Publicació de les dades

 

 

Metodologia

            

Les dades que es posen a disposició de les persones estudioses i interessades en la hisenda local catalana són el producte final del treball de gravació, depuració i explotació estadística de les dades dels qüestionaris de pressupostos i liquidacions tramesos mitjançant la plataforma eaCat per les diferents corporacions locals al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

La informació de pressupostos i liquidacions que consta en aquesta web, procedeix de la base de dades de pressupostos i liquidacions dels ens locals d'aquest Departament. Aquesta base de dades es gestionada per la Direcció General d'Administració Local i el seu manteniment es fa mitjançant la gravació i depuració anual dels qüestionaris que envien els ens locals mitjançant la plataforma eaCat i que contenen la informació homogeneïtzada dels pressupostos i de les liquidacions aprovades per cada ens local.

Pel que fa a la metodologia emprada per a l'obtenció de les dades agregades, cal dir que, en el cas dels consells comarcals, les diputacions i les entitats metropolitanes, les dades  tenen caràcter exhaustiu ja que disposem de les dades de totes les Entitats.

En el cas dels ajuntaments les dades agregades són el resultat d'una estimació, a partir d'una mostra molt elevada dels qüestionaris tramesos pels ens locals  i estratificada per trams de població.      

Dades consolidades dels pressupostos i liquidacions tramesos:

2016

2015

2014

2013

2012

 2011

2010

 

 

 

 

Dades bàsiques

 
Pressupostos i liquidacions 2013/2014 Dades bàsiques
Pressupostos i liquidacions 2012/2013 Dades bàsiques
Pressupostos i liquidacions 2011/2012 Dades bàsiques
Pressupostos i liquidacions 2010/2011 Dades bàsiques
Pressupostos i liquidacions 2009/2010 Dades bàsiques
Pressupostos i liquidacions 2008/2009 Dades bàsiques
Pressupostos i liquidacions 2007/2008 Dades bàsiques
Pressupostos i liquidacions 2006/2007 Dades bàsiques
Pressupostos i liquidacions 2005/2006 Dades bàsiques
Pressupostos i liquidacions 2004/2005 Dades bàsiques
 

 

Informes anuals i estudis

  Liquidacions agregades de l'exercici del 2008 i pressupostos de l'exercici del 2009 dels ens locals de Catalunya
  Liquidacions agregades dels exercicis del 2006 i del 2007, i pressupostos agregats de l’exercici 2008 dels ens locals de Catalunya
  Evolució de les dades de les liquidacions agregades dels exercicis del 2004 a 2008 dels ens locals de Catalunya
  Inici