Normativa
  Normativa estatal
 

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local.

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Reial Decret 500/1990, de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el Model Bàsic de Comptabilitat.

Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, aprovada per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre.

Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

 

   
 

Normativa de la Generalitat de Catalunya

 

Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Decret 94/1995, de 21 de febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes locals als Departaments de Governació i d'Economia i Finances.

Decret 255/2015, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016, i d'inclusió de noves activitats estadístiques d'interès de la Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya

Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d'altres entitats públiques, i es crea l'Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes.

Ordre GRI/73/2014, de 17 de març, de modificació de l'Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, i de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d'altres entitats públiques, i es crea l'Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes.