Inventari públic
          

L’article 4 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, crea l’inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera, tant per part dels ens locals com de les entitats del seu sector públic, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i a la Sindicatura de Comptes, que es posa a disposició dels departaments de l’Administració de la Generalitat, dels agents del món local i del públic en general amb la voluntat de millorar l’eficiència en la gestió entre les diferents administracions i d’afavorir la transparència.

L’estat dels documents serà Tramès quan s’hagi rebut efectivament la tramesa; altrament, serà No tramès. La columna d’incidències mostrarà l’estat En revisió fins que no s’hagi comprovat que la documentació efectivament rebuda és correcta i completa.

En el cas del compte general, l’estat serà Tramès quan la Sindicatura de Comptes hagi donat la seva conformitat a la documentació rebuda; en cas que s’hagi retut de forma incompleta  l’estat continuarà sent No tramès fins que l’ens compleixi els requeriment fets per la Sindicatura.

Als ens locals que hagin incomplert el deure de remissió, tant al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge com a la Sindicatura de Comptes, de la documentació legalment establerta d’acord amb el que consta en aquest inventari públic de control, se’ls podran aplicar les mesures destinades a suspendre el lliurament de subvencions o transferències a les quals tinguin dret amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sempre que no provinguin d’altres administracions. Aquesta suspensió es durà a terme a través del bloqueig efectiu dels lliuraments mitjançant la integració de la informació de l’inventari al programa de gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya (GECAT) que es mantindrà fins que l’ens infractor enviï la documentació pendent.

Podeu adreçar qualsevol consulta sobre aquesta qüestió a l’adreça de correu electrònic hlap.governacio@gencat.cat o al servei territorial d’administració local corresponent:

Barcelona: 935 671 700
Girona: 872 975 162
Lleida: 973 703 513
Tarragona: 977 236 559
Catalunya central: 936 939 876
Terres de l’Ebre: 977 441 234

Alt Pirineu i Aran: 973 703 513

 

  Inici