Hisendes locals

 

 

Normativa
   
  Normativa estatal
 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Reial Decret 500/1990, de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el Model Normal de Comptabilitat.

Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el Model Simplificat de Comptabilitat.

Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el Model Bàsic de Comptabilitat.

Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

   
 

Normativa de la Generalitat de Catalunya

 

Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Decret 94/1995, de 21 de febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes locals als Departaments de Governació i d'Economia i Finances.

Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d'altres entitats públiques, i es crea l'Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes.

  Inici

 

 

Tramesa de pressupostos i liquidacions
 

L'Ordre GAP/539/2010 regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les liquidacions de pressupostos que es poden trametre mitjançant el Servei de tramesa d'informació pressupostaria al DGAP de la plataforma eaCat: www.eacat.cat .

A partir de l'exercici 2010 aquests qüestionaris inclouen un formulari que permet annexar la documentació administrativa que conforma el pressupost o la liquidació juntament amb les dades economicofinanceres que ja s'enviaven en aquests qüestionaris. A més la tramesa s'ha convertit en una tramesa del grup (administració general i ens dependents) amb una única signatura que serà la del alcalde /president o alcaldessa/presidenta.

Per tant, amb una única tramesa via eaCat per al pressupost i una altra per a la liquidació els ens locals podran donar compliment tant a l'obligació de trametre la còpia dels pressupostos i liquidacions d'acord amb els articles 169.4 i 193.5 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals com la de trametre els qüestionaris de dades economicofinanceres.

  Inici

 

 

Difusió i publicació de les dades
 

Metodologia

 

Les dades que es posen a disposició de les persones estudioses i interessades en la hisenda local catalana són el producte final del treball de gravació, depuració i explotació estadística de les dades dels qüestionaris de pressupostos i liquidacions tramesos mitjançant la plataforma eaCat per les diferents corporacions locals al Departament de Governació. 


La informació de pressupostos i liquidacions que consta en aquesta web, procedeix de la base de dades de pressupostos i liquidacions dels ens locals d'aquest Departament. Aquesta base de dades es gestionada pel Servei d'hisendes locals i anàlisi pressupostari de la Direcció General d'Administració Local i el seu manteniment es fa mitjançant la gravació i depuració anual dels qüestionaris que envien els ens locals mitjançant la plataforma eaCat i que contenen la informació homogeneïtzada dels pressupostos i de les liquidacions aprovades per cada ens local.


Pel que fa a la metodologia emprada per a l'obtenció de les dades agregades, cal dir que, en el cas dels consells comarcals, les diputacions i les entitats metropolitanes, les dades  tenen caràcter exhaustiu ja que disposem de les dades de totes les Entitats.


En el cas dels ajuntaments les dades agregades són el resultat d'una estimació, a partir d'una mostra molt elevada dels qüestionaris tramesos pels ens locals  i estratificada per trams de població.

  Definicions
 

D'acord amb la definició de l'article 162 del  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, podran reconèixer les entitats locals i els seus organismes autònoms, i dels drets que preveuen liquidar durant el corresponent exercici, així com de les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de les quals pertany íntegrament a l'entitat local corresponent.

Així el pressupost es configura com un instrument de planificació econòmica que conté les previsions inicials dels ingressos que l'entitat espera obtenir i de les despeses que generarà la prestació dels diferents serveis per l'entitat. La liquidació és l'instrument de gestió pressupostària efectiva es a dir l'execució tècnica pressupostària. La diferència fonamental entre pressupostos i liquidació és que el pressupost és una hipòtesi dels ingressos i de les despeses i la liquidació és la realitat econòmica del que s'ingressa i del que es gasta.

La classificació econòmica del pressupost agrupa les despeses i els ingressos segons la seva naturalesa econòmica (personal, material, impostos directes, indirectes, taxes, interessos, inversions, transferències, etc) i la classificació funcional o per programes agrupa les despeses segons la destinació, funció o finalitat, es a dir ens indica en què es gasten els fons públics (educació, sanitat, habitatges, agricultura, benestar social, etc).
Els pressupostos o liquidacions consolidats constitueixen la suma dels pressupostos o liquidacions dels ens locals i els dels seus organismes autònoms un cop eliminades les transferències internes realitzades entre ells.

Ingressos tributaris: Són els ingressos procedents d'impostos, taxes, preus i contribucions especials.

Ingressos no tributaris: Són la resta d'ingressos, transferències corrents i de capital, ingressos patrimonials, ingressos financers, etc.

  Dades bàsiques
 
Pressupostos i liquidacions 2008/2009 Dades bàsiques
Pressupostos i liquidacions 2007/2008 Dades bàsiques
Pressupostos i liquidacions 2006/2007 Dades bàsiques
Pressupostos i liquidacions 2005/2006 Dades bàsiques
Pressupostos i liquidacions 2004/2005 Dades bàsiques
  Informes anuals i estudis
  Liquidacions agregades de l'exercici del 2008 i pressupostos de l'exercici del 2009 dels ens locals de Catalunya
  Liquidacions agregades dels exercicis del 2006 i del 2007, i pressupostos agregats de l’exercici 2008 dels ens locals de Catalunya
  Evolució de les dades de les liquidacions agregades dels exercicis del 2004 a 2008 dels ens locals de Catalunya
    Les liquidacions agregades dels exercicis del 2004 i del 2005 i els pressupostos agregats del 2006 dels ens locals de Catalunya.
    Els pressupostos agregats de 2003 i 2004 i les liquidacions agregades de 2003 dels ens locals de Catalunya.
    El control intern de la gestió economicofinancera de les entitats locals. Les tècniques d'auditoria i el nou Pla comptable de 6 de maig de 1994.
    Els pressupostos i les liquidacions de les corporacions locals 1991 -1993
    Les Societats Mercantils dels Ens Locals de Catalunya
    Tres anys de pressupostos dels Consells Comarcals 1988 - 1990
  Inici