Glossari d'heràldica

En aquest apartat s’hi pot consultar, de manera exhaustiva, les definicions de termes relacionats amb l’heràldica.

Trieu la paraula: 
   
 
Inici
abaixat -ada adj 1 Dit d’una peça o de la part d’una peça col•locada més avall de la situació habitual dins l’escut: o en la peça. ANT alçat. 2 Dit de les ales amb els extrems i les plomes adreçades cap a la punta de l’escut. ANT alçat. 3 Dit d’una espasa, d’un bastó o d’un altre objecte semblant dirigit, per qui el sosté, cap a terra o cap a la punta de l’escut. 4 Dit del vol o del mig vol amb les puntes o la punta, respectivament, adreçades cap a la punta de l’escut.
Inici
abisme m Punt o part central de l’escut.
Inici
abraçat adj m Dit de l’escut dividit per dues diagonals que sortint dels angles dels flancs o de la meitat de dues porcions juxtaposades de la vora, es reuneixen respectivament a la meitat del flanc oposat o a l’angle oposat. El camper és sempre l’espai que resulta delimitat per les dues diagonals.
Inici
abscís -issa adj Dit de les peces, generalment honorables, escurçades de manera que no toquin les vores de l’escut.
Inici
acanalat -ada adj 1 Dit de la Peça els perfi1s exteriors de la qual són formats per petits semicercles units amb les puntes cap endins de la Peça. ANT engrelat. 2 Dit de la línea de partició formada per petits semicercles units amb les puntes cap endins de la primera partició. ANT engrelat.
Inici
acoblant adj Dit de determinades figures enroscades a d’altres, com una serp a una columna o com l’heura a un arbre o a una creu. ANT acoblat.
Inici
acoblat -ada adj 1 Dit de dos escuts units de costat. 2 Dit dels fusos, els losanges, les malles, etc., quan les puntes de llurs flancs es toquen, però són en nombre que no formen un sembrat. 3 Dit de determinades figures enroscades per d’altres, com la d’una columna per una serp o com la d’un arbre o una creu per una heura. ANT acoblant. 4 Dit dels bàculs, creus, bordons, claus, bastons, maces, espases, àncores i banderes, etc. col•locats en pal, en banda, en barra o en sautor darrera l’escussó o d’un Escot.
Inici
acompanyament m Element que hom posa fora de l’escut o que l’acompanya (timbre, sostenidors, cimera, divisa, crit de guerra, insígnies, mantell, pavelló, branques, etc.). ANT càrrega.
Inici
acompanyat -ada adj Dit de la càrrega principal quan en té dues o més de secundàries als costats.
Inici
acostat -ada adj 1 Dit de dues figures posades una al costat de l’altra. 2 Dit de la peça de longitud (faixa, banda, etc.) quan té mobles o figures secundaris col•locats als seus dos costats i en la seva mateixa direcció.
Inici
adossat -ada adj pl Dit dels animals o coses que es presenten l’esquena o la part posterior. ANT afrontat.
Inici
afrontat -ada adj Dit de dos animals o de dos caps que es miren entre ells, o de dos objectes oposats, l’un davant l’altre. ANT adossat.
Inici
agitat -ada adj Dit del mar quan les ombres de les ones són d’un altre esmalt que el de l’aigua o quan el traç d’aquelles és en puntes agudes. ANT calmat.
Inici
agnus Dei m Anyell pasqual.
Inici
aguantador m [fr soutien it sostegno] Cadascuna de les figures (arbres, columnes, etc.) que aguanten o acompanyen un escut. És una mena de sostenidor.
Inici
àguila f Figura representada de front, amb el cos dreçat, les ales esteses als costats i alçades (la direcció de les plomes de les ales és indiferentde fet, peró, primitivament, a l’época cavalleresca, eren abaixades), el cap de perfil i mirant cap al flanc destre de l’escut, les potes i arpes separades i la cua baixa i escampada cap avall. Hom anomena mà d’àguila la representació d’una pota d’ocellmembre d’àguila, la d’una pota d’àguila separada del cos i tallada o arrancada per la cuixai mitja àguila, l’àguila representada només amb la seva meitat, gairebé sempre la dreta, amb el cos tallat verticalmentresten sencers, peró, el cap i el coll. A desgrat de les aparences no és una àguila bicéfala. Hom parla d’àguila de perfil quan és representada en la seva forma natural i en aquesta posició.
Inici
aguileta s pl Cadascuna de les aguiles, més petites que les normals, quan n’hi ha més de tres en un mateix escut.
Inici
aguiló m Aguileta.
Inici
agusat -ada adj Dit d’una peça o un moble, especialment de la creu, les extremitats del qual acaben en punta afilada. Presenta diverses varietats.
Inici
ajaçat ada adj 1 Dit del bitllet, o de la losange, o d’algun moble com la ferradura, col•locats horitzontalment. 2 Dit del xebró el cim del qual mira al flanc destre de l’escut. Hom parla d’ajaçat i contornat si mira al flanc sinistre.
Inici
ajagut -uda adj Dit de l’animal en posició de descans i amb el cap alt.
Inici
ala f En heràldica les ales de l’ocell reben el nom de vol.
Inici
alat -ada adj 1 Dit dels ocells amb el vol d’un esmalt diferent al del cos. 2 Dit dels objectes que tenen ales sense ésser propi de la seva natura el fet de tenir ne.
Inici
alçat -ada adj 1 Dit d’una peça, o de la part d’una peça, que és a més altura de la que li correspon. ANT abaixat. 2 Dit de les ales amb els extrems i les plomes dirigits cap a la punta de l’escut. ANT abaixat.
Inici
alta f Dit de la creu processional.
Inici
ancorat -ada adj Dit de la peça, especialment la creu, les extremitats de la qual acaben en forma d’àncora. Presenta diverses varietats (semicircular, oblonga, etc.)..
Inici
anellat –ada adj Dit de la figura o moble, generalment la creu i el sautor amb les extremitats acabades en forma d’anella.
Inici
anellet m Moble rodó i buit, que alguns heraldistes consideren que es tracta d’un besant buidat. Els anellets es representen en nombre i poden anar separats, acoblats, concèntrics (en aquest cas hom parla de manilles), enfilats i entrellaçats. Algunes peces, abscisses, com la creu i el sautor, poden anar formades per anellets acoblats o entrellaçats (cal indicar ho) i aleshores hom parla de creu d’anellets o de sautor d’anellets.
Inici
angle m Cadascuna de les quatre extremitats de l’escut: i que corresponen al cantó destre o sinistre del cap i al cantó destre o sinistre de la punta.
Inici
angulat -ada adj Dit de la peça (generalment la creu i el sautor) dels angles de la qual surten figures llargues o afuades.
Inici
animat -ada adj. Terme emprat per a indicar l’esmalt (generalment gules) dels ulls dels animals quan és diferent de l’esmalt del cos.
Inici
antemural m Figura que representa un pany de muralla unit a una torre o castell. Cal indicar la situació respecte a la torre o el castell.
Inici
antic -iga adj Dit de la figura representada en la seva forma antiga, generalment grega o romana, especialment la corona, que és de peces triangulars allargades en comptes de florons. Els busts de reis també poden ésser coronats a l’antiga..
Inici
anyell m Figura generalment representada passant. Pren el nom d’anyell pasqual o agnus Dei quan porta una banderola de gules carregada d’una creu plena d’argent amb l’asta somada d’una creu d’or, ordinàriament es representa nimbat i reguardant..
Inici
apuntat ada adj pl 1 Dit de les peces i figures que es toquen per la punta, com les espases, els xebrons, etc. Veure acoblat 2. ANT entestat. 2 Tipus d’escut quadrilong molt emprat a Catalunya.
Inici
arborat -ada adj Dit del mont o la vall, respectivament amb el cim o la fondalada acabat en forma d’un arbre.
Inici
ardent adj 1 Dit d’una figura cremant. 2 Dit d’un carbó encés.
Inici
ardit adj m Dit del gall amb la pota destra alçada.
Inici
argent m Metall representat gràficament per l’abséncia de traços i cromàticament pel blanc o el gris.
Inici
argollat -ada adj Dit de l’animal, generalment el búfal, el bou o el brau amb els narius travessats per una argolla.
Inici
armat -ada adj 1 Dit de l’animal que té les ungles d’un esmalt diferent de l’esmalt: del cos. 2 Dit de la sageta o de la llança amb el ferro d’un esmalt diferent de l’esmalt del pal. 3 Dit d’un braç cobert d’un braçal. 4 Dit d’un home revestit de l’arnès. 5 Dit d’una cama coberta amb la gambera. 6 armat de totes les peces. Dit d’un cavaller revestit amb l’armadura completa amb casc i tot, i amb la visera alçada o abaixada.
Inici
arrencat -ada adj 1 Dit de la planta o tronc amb les arrels penjant. 2 Dit dels membres o caps amb la secció per on han estat separats del tronc dibuixada en forma irregular.
Inici
arrestat -ada adj Dit de l’animal representat immòbil amb les potes dretes sense que l’una avanci davant l’altra.
Inici
arrupit -da adj [fr accroupicast acrupido, encogidoit aggruppatoangl sejant] 1 Dit dels animals no domèstics estintolats sobre les potes del darrera. Aquesta és la posició ordinària dels conills, de les llebres i dels esquirols [ assegut]. 2 Dit de l’ocell arreplegat sobre ell mateix..
Inici
assegut -uda adj Dit dels animals doméstics estintolats sobre les potes del darrera [ arrupit].
Inici
ataronjat -ada adj Color ataronjada representada gràficament per un ratllat molt fi horitzontal simultanejat amb un altre de diagonal que va del cantó sinistre del cap al destre de la punta.
Inici
atzur m Color blau representat gràficament per un ratllat molt fi horitzontal.
Inici
bàcul m Ornament exterior eclesiàstic: i figura de la qual cal indicar la posició i la situació de l’empunyadura. Acoblat en pal darrera un escut, hom considera que l’empunyadura és dirigida cap a l’exterior o a l’interior respectivament si l’extremitat mira a la sinistra o a la destra de l’escut. El bàcul de bisbe mira a l’exterior i el d’abat a l’interior.
Inici
banda f Peça que travessa diagonalment el camper d’un escut des del cantó superior destre a l’inferior sinistre. La seva amplària és un terç de la de l’escut i si l’escut és caironat o rodó, l’amplària serà d’una quarta part. ANT barra. Les bandes, si passen de quatre, s’anomenen cotisses. Hom diu que són en banda els mobles o les figures allargades posats en la direcció diagonal própia de la banda,
Inici
bandat -ada adj Dit de l’escut el camper del qual és cobert per una repetició de bandes, alternativament, d’un metal i Juna color, en nombre parellsi passen de vuit, se’n diu cotissat. Els mobles i les figures també poden ésser bandats. ANT barrat.
Inici
barbat -ada adj Dit de l’animal (gall, boc, alicorn, dofí, etc.) amb les barbes d’un esmalt diferent al del cos. 2 Dit de la rosa quan porta un bri o sépal entre les fulles.
Inici
barra f Peça que travessa diagonalment el camper d’un escut, des del cantó superior sinistre a l’inferior destre. La seva amplària és un terç de la de l’escut quan és única i si l’escut és caironat o rodó, l’amplària serà d’una quarta part- ANT banda. Les barres, si passen de quatre, prenen el nom de llistes. Hom diu que són en barra els mobles o les figures allargades posats en la direcció diagonal pròpia de la barra.
Inici
barrat -ada adj Dit del’escut el camper del qual és cobert per una repetició de barres alternativament d’un metall i d’una color en nombre parellsi passen de vuit se’n diu llistat. Els mobles i les figures també poden ésser barrats. ANT bandat.
Inici
barreta f Peça disminuida equivalent a una llista reduïda a la meitat de la seva amplària. ANT bastó.
Inici
bastillat -ada adj Dit de la Peça la vora inferior de la qual és formada per merlets. ANT merletat. bastillat a plom és emprat per a les bandes i les barres, i llurs disminucions, amb els merlets en direcció vertical.
Inici
bastó m Peça disminuïda equivalent a una cotissa reduïda a la meitat de la seva amplària. ANT barreta. La representació d’un bastó ordinari és anomenada bastó natural. Hom anomena bastó flordelisat una figura representada per un bastó, l’extrem superior del qual acaba en flor de lis. El bastó d’Esculapi és una figura representada per una verga o vara acoblada a una serp que té el cap a la dreta.
Inici
batallat -ada adj Dit d’una campana al batall de la qual és d’un esmalt diferent.
Inici
becat -ada adj Dit de l’animal amb el bec d’un esmalt diferent de l’esmalt del cos.
Inici
besant m Moble rodó i pla, sempre de metall i sobre un camper de color. ANT rodella.
Inici
besantat -ada ad Dit de la peça o del moble, principalment la creu, formats per besants posats de costat o l’un damunt de l’altre. 2. Dit del camper i de la peça sembrats de besants.
Inici
besant-rodella m Moble rodó i pla que té la meitat principal o primera de metall i l’altra de color, i sempre és sobre camper de color. Pot ésser partit, truncat, tallat, trinxat: i quarterat. ANT rodella besant.
Inici
biconcavat -ada adj Dit de la peça o moble, especialment la creu, amb els extrems acabats en dos semicercles cóncaus.
Inici
biconvexat -ada adj Dit de la peça o moble, especialment la creu, amb els extrems acabats en dos semicercles convexos.
Inici
bitlleta f Moble generalment petit i rectangular, col•locat ordinàriament en pal. Pot també posar se ajaçat, en banda o en barra.
Inici
bitlletat -ada adj Dit de l’escut el camper del qual és cobert pet una repetició de bitlletes que resulten de dividir lo en tres traços verticals i dos d’horitzontals formant dotze bitlletes d’un metall i un color alternats. És usat a les armories angleses i alemanyes. El bitlletat té tres modalitats, a més de l’ordinària: el bitlletat en faixa el bitlletat en banda i el bitlletat en barra. Les peces també poden ésser bitlletades.
Inici
boca f [cast boca] Vora.
Inici
bolcant m 1. Lluneta. 2. Dit del dofí quan mira a la punta.
Inici
bonet m 1 Timbre d’autoritats civils, especialment jutges i magistrats, de vellut i erminis. 2 Folre d’una corona.
Inici
bordó de pelegrí m Figura consistent generalment en una vara cilíndrica amb dos ornaments, l’un als tres quarts, en forma de travesser, i l’altre a l’extrem superior, en forma de pom.
Inici
bordonat -ada adj Dit de la peça, especialment la creu, les extremitats de la qual acaben en forma de bordó de pelegrí.
Inici
bordura f Peça que voreja el camper. Té una amplària d’una sisena part de la de l’escut. Hi ha diferents tipus de borduraels més generalitzats són la bordura componada [ componat], la bordura denticulada [denticulat] i la bordura de peces, que es diferencia de la componada, per una banda, perqué un dels seus dos esmalts és el mateix del camper i, per això, només es dibuii, per altra banda, perqué, de les peces que en resulten, n’hi ha una a cada cantó superior de l’escut, formant angle recte. La bordura de l’escut és la bordura que en un escut amb particions les voreja totes..
Inici
botonat -ada adj 1 Dit de la flor, especialment la rosa, amb la part central o botó d’un esmalt diferent. 2 Dit del roser proveït de borrons o de poncelles. 3 Dit dels vestits amb botons d’un esmalt diferent.
Inici
bou m Figura representada ordinàriament passant, evirada i amb la cua penjant. AMT brau.
Inici
braç m Figura de braç (amb la seva mà), en general el destre i cobert d’armadura, normalment d’argent. Hom parla de braç nu quan es representa sense roba i de braç vestit quan en porta.
Inici
branques f Acompanyament de l’escut.
Inici
braser m Nom donat a les flames que envolten la salamandra. No es blasona si és del mateix esmalt que l’animal.
Inici
brau m Figura representada ordinàriament passant i amb la cua alçada i cargolada pel damunt del llom. ANT bou.
Inici
bretessat -ada adj Dit de la peça merletada pels seus perfils i amb els merlets de cada perfil oposats simètricament l’un a l’altre. ANT contrabretessat.
Inici
brisura f Canvi que es fa en unes armes o en un escut per a distinguir les diferents branques d’una família o els bastards.
Inici
búfal m Figura que es distingeix del brau perquè porta una argolla que li travessa el septe nasal. Generalment, del búfal, hom només en representa el cap.
Inici
buidat -ada adj Dit de la peça o moble als quals manca la part interior talment que no en resten sinó unes vores estretes i es veu el camper de través.
Inici
burela f Peça disminuïda equivalent a una faixa reduïda a la meitat de la seva amplària. [94]. ANT vergueta.
Inici
burelat -ada ad Dit de l’escut el camper del qual és cobert per una repetició de bureles en nombre parell i superior a vuit, alternativament d’un metall i una color. Els mobles també poden ésser burelats.
Inici
caduceu m 1 Figura que representa una vareta amb dues serps enroscades, afrontades i sovint amb dues aletes al capdamunt. Era l’ensenya del déu Hermes, Mercuri per als romans, per això hom també l’anomena caduceu de Mercuri. 2 Figura representada per un bastó folrat de vellut propi dels heralds i dels reis d’armes.
Inici
caient adj Dit de la fletxa amb la punta cap a la vora inferior ANT pujant.
Inici
caironat -ada adj Dit de l’escut quadrat recolzat sobre un dels seus angles. Segons els heraldistes, hauria d’ésser emprat en l’heràldica municipal. Aquesta regla és rarament seguida, llevat de municipis del País Valencià i en alguns de les Illes Balears i del Principat de Catalunya.
Inici
calça m Peça formada per dos sectors delimitats per la vora de l’escut i dues diagonals que sortint dels angles superiors de l’escut es troben a la meitat de la vora inferior. El camper és sempre la part que resta dins el triangle format per les dues diagonals.
Inici
calçat adj m Dit de l’escut dividit per dues diagonals que sortint dels angles del cap es troben a la meitat de la vora inferior de l’escut. ANT capat. Quan les diagonals surten de la meitat de la vora dels flancs, l’escut és dit calçat-abaixat. Quan les diagonals són curvilínies i avancen vers el centre de l’escut, és dit calçat curvilini o calçat-abaixat curvilini. El camper és sempre la part que resta dins el triangle format per les dues diagonals.
Inici
camp m Camper.
Inici
campanya f Peu.
Inici
camper m Superfície de l’escut sobre la qual hom representa les càrregues. Hom empra la frase del camper per a indicar que una càrrega o una part de la càrrega és del mateix esmalt que el camper.
Inici
cantant adj Dit del gall, i d’algun altre ocell, amb el bec obert.
Inici
cantó m 1 Cadascun dels punts o parts del camper situats als seus quatre anglessón el cantó destre del cap, el cantó sinistre del cap, el cantó destre de la punta i el cantó sinistre de la punta. 2 Peça disminuïda consistent en la reducció d’un francquarter i que ocupa un dels angles de l’escut, generalment el primer (o cantó destresi és el segon (o cantó sinistre del cap), és anomenat cantó sinistre, peró és rar, com ho és més encara un cantó a la punta. No hi ha un criteri fixat sobre les seves proporcions (un terç de l’extensió del cap, una novena part de l’escut, dues parts d’amen tot cas sempre és més petit que el franc quarter. A França i a Anglaterra és usat alguna vegada com a brisura. Quant té la forma d’un quart de circumferència hom en diu cantó arrodonit. 3 Cadascun dels quatre espais buits deixats al camper d’un escut p
Inici
cantonat -ada adj 1 Dit duna creu o d’un sautor que porten figures als cantons. 2 Dit de quatre figures o mobles posats als quatre cantons de l’escuthom en diu també posades 2 i 2. 3 Dit d’una figura o d’un moble abismats acompanyats de quatre més posats 2 i 2. 4 Dit de la bordura amb els quatre angles d’un esmalt diferent del seu.
Inici
cap m 1 Part superior del camper on se situa un cap i que comprén els punts dits cantó destre del cap, centre del cap i cantó sinistre del cap. Hom anomena en cap l’objecte o els objectes que s’hi col•loquen de costat. ANT punta. 2 Peça col•locada en faixa tocant la vora superior del camper i d’una amplària igual a un terç de l’altura de l’escut. ANT peu. 3 Part superior de la flor de lis. 4 Segment més llarg de la potença. El cap de l’escut o cap general és el cap que en un escut partit o tercejat en pal les enclou les particions.
Inici
capa f Peça formada per dos sectors delimitats per la vora de l’escut i dues diagonals que sortint dels angles inferiors de l’escut es troben a la meitat de la vora superior. El camper és sempre la part que resta dins el triangle format per les dues diagonals.
Inici
capat adj m Dit de l’escut dividit per dues diagonals que sortint del mig de la vora superior acaben als angles de la punta. En els escuts capats el camper és la part delimitada pel triangle format per les dues diagonals. ANT calçat. Quan les diagonals acaben al mig de la vora dels flancs, l’escut és dit capat alçat. Quan les diagonals son curvilínies i avancen vers el centre de l’escut, és dit capat curvilini o capat alçat curvilini. El camper és sempre la part que resta dins el triangle format per les dues diagonals.
Inici
capel m [fr chapeaucast capeloit capelloangl cap, hat] Capell d’ales amples i copa baixa proveït d’alamara amb cordons, nusos i borles a cada banda i emprat pels eclesiàstics com a distintiu de llur dignitatserveix de timbre en l’heràldica eclesiàstica en lloc del casc
Inici
cap -pal m Peça composta que resulta de la unió del cap i el pal [126]. ANT palpeu.
Inici
card m El card heràldic es representa ordinàriament amb tres flors. Si no és així, cal indicar-ho..
Inici
carrega f Tot el que es posa dins el camper d’un escut, és a dir, les peces, els mobles i les figures, o dins una altra càrrega. ANT acompanyament.
Inici
carregat -ada adj Dit d’una càrrega dins la qual n’hi ha una altra o d’altres que no l’ultrapassen.
Inici
cartell m Bitlleta.
Inici
cartutx m Ornament purament arquitectònic consistent en un marc esculpit amb rissos i volutes, de forma generalment oval, que envolta un escut.
Inici
castell m Figura molt emprada a heràldica catalana i que es representa generalment amb tres torres merletades, la del mig més alta. Cal no confondre’l amb la torre. Un castell de color sempre és tancat de metall, el d’or ho és de gules, i el d’argent, de sable.
Inici
centellat -ada adj. 1 Dit de la peça amb cadascun dels perfils exteriors format per dents d’angles obtusos. 2 Dit de la línia de partició feta amb el mateix traç. Quan les dents són menys de cinc cal indicar llur nombre i si són senceres o meitats.
Inici
centre m Abisme. Hom anomena centre del cap un punt de l’escut: situat a la part central del cap, i centre de la punta al situat a la part central de la punta.
Inici
cep de vinya m La vinya és una figura que es representa pròpiament pampolada de sinople, fruitada de porpra, amb els raïms penjant, i acoblada a un aspre.
Inici
cinta f 1 Peça disminuida equivalent a una burela reduida a la meitat de la seva amplària. ANT. vara. 2 Tira de roba, de pergamí, etc., que conté un lema o una llegenda i es posa sobre o sota de l’escut. 3 sostenint 2, i sostingui 2.
Inici
cintat -ada adj Burelat.
Inici
cintrat -ada adj Dit del món en què l’esmalt dels cercles que l’envolten és diferent.
Inici
clarinat -ada adj Dit de l’animal que porta una campaneta o una esquella al coll.
Inici
clau f En representar la figura d’una clau cal indicar si és posada en pal, en banda, etc., si la dent es troba a dalt o a baix i si la dent mira a la dreta o a l’esquerra. Si dues claus són passades en sautor les dents miren cap enforaen cas contrari cal indicar lo.
Inici
claviculat -ada adj Dit de la peça o figura, especialment la creu, amb els extrems acabats en forma d’ull de clau antiga. Quan els traços són rectes, no curvilinis, cal indicar ho.
Inici
cobert -a adj 1 Dit de la torre amb una teulada punxeguda, 2 Dit de la font dins un templet. 3 Dit d’una copa o d’un copó proveïts d’una tapadora.
Inici
coll m Figura que representa dos monts units per la base, el de la destra més alt que el de la sinistra. Si es representa movent de la punta cal indicar-ho.
Inici
color f Classe d’esmalt.
Inici
comble m Peça disminuïda equivalent a un cap reduït a la meitat de la seva alçada. ANT plana.
Inici
cometa m Astre representat en forma d’una estrella ordinàriament de dotze raigs, un dels quals, dit cua, s’allarga tres vegades més que els altres i és sempre radiant. La posició normal és en pal amb la cua a baix.
Inici
componat -ada adj Dit de la càrrega que conté petits quadrets o punts, anomenats compons en francés, que alternen un metall i una color en una sola tira. Cal indicar ne el nombre. En el cas d’una bordura els esmentats punts -ordinàriament són setze- poden ésser irregulars i aleshores cal indicar ho.
Inici
concavat -ada adj Dit de la peça o el moble, especialment la creu, amb els extrems acabats en forma còncava o de semicercle. ANT convexat.
Inici
contornat -ada adj Dit de l’animal o altra figura dirigit cap al flanc sinistre de l’escut, contràriament a la regla heràldica.
Inici
contraposició f Alteració d’alguna de les característiques d’una peça, escut o moble, respecte a les considerades com a simples o primitives, per tal de crear amb els elements resultants una determinada oposició. Hi ha distintes menes de contraposicions. A) Contraposició de mitges figures. En una partició d’un camper, oposició obtinguda col•locant cadascuna de les meitats d’una figura o moble desplagades tangencialment a la línia del partit, el tallat, el trinxat o el truncat, una en una partició i l’altra en l’oposada: contrapartit, contratallat, contratrinxat, contratruncat. B) Contraposició per desplaçament. Oposició que resulta de desplaçar longitudinalment un dels dos perfils d’una peça, per tal que restin simètricament oposats, si originàriarnent eren asimétrics: contracentellat, contradentat, contradentelat, contraentat, contraflordelisat, contrafloronat, contramossat, contranebulat, contraondat, contrapotençat, ontraviperato viceversa: contraacanalat, contrabretessat, contradenficulat, contraengrelat, contraesbrancat, contrafistonat. C) Contraposició per desplaçament d’esmalts. En els folres potençat, vair i vairat, oposició de les potences d’igual esmalt o de les peces ded’elements: contraflorat i contrapalmelladao del sentit de pas: contrapassant. E) Contraposició per interacció. Oposició que resulta duplicant el ribetat d’una peça i, generalment, alternant ne els esmalts: contraribetat. F) Contraposició per oposició d’esmalts. En un escut faixat o palat, amb borper divisió transversal d’una peça en dues meitats, l’una de metall i l’altra de color: contrabanda, contrabarra, contrabarreta, contrabastó, contraburela, contracotissa, contrafaixa, contrallista, contrapal, contravergueta, contraxebró i contraxebronet
Inici
convexat -ada adj Dit de la peça o el moble, generalment la creu, amb els extrems acabats en forma convexa o de semicerele. ANT concavat.
Inici
cor m 1 Abisme. 2 Moble que representa el cor, ordinàriament de gules.
Inici
corb m El corb es representa ordinàriament de sable tot sencer.
Inici
corbat -ada adj 1 Dit de la partició, repartició o peça amb les línes corbades o arrodonides. Hom parla de corbat amunt (o avall [cast abatido]) quan una faixa, banda o barra és torçada cap a la part superior (o inferior) de l’escut, i també d’un cap la línia de separació del qual amb el camper té la flexió esmentada. 2 Dit del peix, especialment el dofí i el barb, amb el dors encorbat. 3 Dit del xebró amb les cames torçades cap a la part superior (amunt) o inferior (avall).
Inici
cordat -ada ad Dit de l’instrument de música o de l’arc, ballesta, jou, serra o altres estris amb les cordes d’un esmalt diferent..
Inici
cordonat -ada adj Dit de la càrrega, especialment la creu, formada per cordes fetes de cordons enrotllats. 2. Dit dels corns de caça i les trompetes quan tenen el cordó d’un esmalt diferent.
Inici
corn m La figura del corn es representa de distintes maneres i rep diferents noms. El corn de caça es caracteritza perquè porta cordó. El cornet és un corri de caga petit i sense cordó. La trompa de caça és un gran corri de caça sense cordó cargolat d’un volt sobre ell mateix. El corn de l’abundància o corn d’Amaltea és un corn ple de fruites i flors. L’embocadura dels corns és sempre al costat sinistre i, per tant, la boca al destreen cas contrari cal indicar que és contornat.
Inici
cornet m corn.
Inici
corona f La corona és un dels timbres dels escuts. Les regles definitives sobre la forma de les corones foren establertes al segle XVII. Hom la col•loca al damunt de la vora superior de l’escut i una mica separada, no mai tocant la. Hom anomena corona a l’antiga la que té un cercle sense pedreria realçat per cinc o set puntes, triangles o raigs a la vista. La corona mural o torrejada és d’or i és emprada per a timbrar els escuts cívics.
Inici
coronat -ada adj 1 Dit de l’escut timbrat amb una corona. 2 Dit de tota persona, animal, casa o figura que porti una corona al cap o a la part superior.
Inici
coronell m Corona oberta realçada amb fulles, flors de lis o creus i que servia per a timbrar escuts d’armes abans de llur regulació al segle XVII.
Inici
corrent adj Dit de l’animal representat en acció de córrer.
Inici
cosit -da adj Terme emprat pels heraldistes antics per a indicar que una peça de metall és en un camper de metall, o de color en un de color, cosa contrària a les regles heràldiques.
Inici
cotissa f Peça disminuida equivalent a una banda reduïda a la meitat de la seva amplària. ANT llista.
Inici
cotissat -ada adj l Dit de l’escut el camper del qual és cobert per una repetició de cotisses alternativament d’un metall i una color, en nombre parell i superior a vuit. ANT llistat. Els objectes heràldics també poden ésser cotissats. 2 Dit de la faixa, la banda, la barra, el pal, el xebró i la creu acostats per dues cotisses (o sigui, col•locats entre dues cotisses, una a cada costat, que segueixen la mateixa direcció). En aquest sol cas el que haurien d’ésser bureles, barretes, verguetes i xebronets reben el nom genèric de cotisses. Quan les esmentades peces van acostades de dues cotisses a cada costat, hom diu que són doblement cotissades.
Inici
creixent m lluneta.
Inici
crestat -ada adj Dit de l’animal, especialment el gall i el dofí, amb la cresta d’un esmalt diferent.
Inici
creu f 1 Peça composta que resulta de la unió del pal i la faixa. Per tal de distingir la de les altres formes de creu (que en realitat són mobles gairebé totes) hom l’anomena sempre creu plena quan els seus quatre extrems toquen les vores de l’escut, i simplement creu abscissa o creu, si no les toquen. Hom diu que estan en creu o posats 1, 3, 1 els objectes col•locats en la direcció pròpia de la creu, i passats en creu els dos objectes allargats, l’un en pal i l’altre en faixa, col•locats l’un damunt l’altre. La La creu de Malta és una creu de vuit puntes d’argent.La creu de Santa Eulàlia és el sautor. La creu de Sant Andreu també és el sautor. La creu de Sant Antoni (o crossa de Sant Antoni) és la creu de tau. La creu de Santa Tecla també es la creu de tau. La creu de Sant Jordi és una creu plena de gules, sobre camper d’argent. La creu de Sant Pere és una creu llatina revessada o sigui, una creu abaixada. La creu de Sant Vicenç és el sautor. La creu de tau és una creu llatina abscissa a la qual manca l’extremitat superior. En llatí és anomenada crux comías.. Sovint és representada en forma patent curvilínia i concavada. La creu de Tolosa o occitana és una creu claviculada buidada i pomejada d’or. La creu de vuit puntes és una creu grega fesa i patent. La creu doble és una creu llatina amb dos travessers iguals. La creu egípcia o ankh és una creu de tau rematada per una nansa. En llatí és anomenada crux ansata. La creu estreta és una peça disminuïda equivalent a la creu plena reduïda a la meitat de la seva amplària. La creu grega és una creu amb el llarg dels quatre bragos igual. Quan va sola a l’escut: no és més que una creu abscissa. En llatí és anomenada crux quadrata. La creu llarga és la creu llatina. La creu llatina és una creu amb el travesser situat a tres quarts de l’alçada del pal, o sigui, una creu alçada. Normalment, dins l’escut mai no en toca les vores. En llatí és anomenada crux immissa o crux capitata. La creu occitana és la creu de Tolosa. La creu papal és una creu llatina peró amb tres travessers, el superior més curt que l’inferior immediat. La creu patriarcal és una creu doble, però amb el travesser inferior més llarg que el superior. La creu plena és la peça fonamental anomenada senzillament creu.
Inici
creuat -ada adj Dit de la figura, especialment el món i l’asta d’una bandera, sornats d’una creu.
Inici
creueta f Cadascuna de les creus petites i abscisses que figuren en un escut quan n’hi ha més de tres. És un moble heràldic.
Inici
cua d’ermini m Cadascuna de les clapes negres que imiten la cua d’un ermini, disposades en forma de feix o floc de tres o cinc blens, units a la part superior, o cap, per tres punts col•locats 1, 2. Posada sola o en nombre determinat, hom la considera un moble.
Inici
curvilini -ínia adj Corbat 1.
Inici
decantat -ada adj Dit de l’estrella o de la rosa quan té dues puntes o dos pètals a la part superior.
Inici
dent f En un perfil d’una peça o en una partició, element format per dos segments rectilinis consecutius que formen angle, com imitant les dents d’una serra. Quan els angles són obtusos hom l’anomena centellat, si són rectes, viperat, i si són aguts, dentat.
Inici
dentat -ada adj 1 Dit de l’animal amb les dents d’un esmalt diferent del del cos. 2 Dit de la peça o el moble amb cadascun dels perfils exteriors format: per dents d’angles més o menys aguts. 3 Dit de la partició feta amb dents d’angles més o menys aguts. Quan les dents son grans i menys de cinc cal indicar llur nombre i si són senceres o meitats.
Inici
dentelat -ada adj 1 Dit de la peça o el moble amb els perfils exteriors formats per dents molt més petites i nombroses que al dentat. 2 Dit de la partició feta amb dents molt més petites i nombroses que al dentat.
Inici
denticulat -ada adj Dit d’una mena de bordura formada per dents d’angles aguts separats i tocant la vora de l’escut, generalment amb els esmalts alternats i diferents de l’esmalt del camper. 2 Dit de la peça o el moble amb els perfils exteriors fornits de dents d’angles aguts, generalment amb els esmalts alternats i diferents de l’esmalt de la peça.
Inici
desplegat -ada adj Dit de l’ocell, especialment l’àguila, amb les ales esteses. ANT plegat.
Inici
destre -a adj Dit del flanc de l’escut que és a l’esquerra de qui el mira. ANT sinistre.
Inici
dextrat -ada adj 1 Dit del camper d’un escut dividit per una línia paral•lela al seu costat destre i situada a un terç de la seva amplària. ANT sinistrat. 2 Dit de la càrrega acompanyada d’una altra o d’altres a la seva destra. ANT sinistrat. 3 Dit del pal col•locat més cap al flanc destre respecte a la seva situació habitual dins l’escut. ANT sinistrat. 4 Dit del casc que mira cap al flanc destre de l’escut. ANT sinistrat.
Inici
dextrogir -a m adj m i f 1 Braç dret sencer (amb la mà, i mostrant sempre el colze) que es dirigeix del flanc sinistre de l’escut, d’on surt, al destre. ANT sinistrogir..
Inici
diadema f 1 Cércol d’or posat ordinàriament voltant el cap pel darrera. 2 Cadascun dels arcs (o millor semiarcs) que tanquen per la part superior les corones i damunt la intersecció dels quals hom acostuma a col•locar un món.
Inici
diademat -ada adj Decorat amb una diadema.
Inici
disminució f Cadascuna de les peces reduïdes en llur amplària.
Inici
disminuït -ïda adj Dit de la peça representada en proporcions més estretes. Per exemple, la cotissa és una banda disminuïda i el bastó una cotissa disminuïda.
Inici
dofí m El dofí es representa ordinàriament en pal, corbat, amb la cua girada cap al flanc destre, el cap a dalt, i mirant l’esmentat: flanc de l’escut. Quan hom el representa d’una altra manera cal indicar ho ( bolcant 2).
Inici
domus f Casa fortificada o torre aloera que es representa com un castell amb dues torres.
Inici
dorment adj Dit de l’animal en posició de dormir, amb el cap descansant sobre les potes de davant.
Inici
dret -a adj Dit del quadrúpede, especialment l’ós, dreçat sobre les potes posteriors.
Inici
embanderolat -ada adj 1 Dit de l’edifici i del navili amb una banderola encimada. 2 Dit de la figura humana o animal que porta una banderola.
Inici
embellit -da adj Dit dels ornaments, les línies, les cintes, etc., d’un moble, quan són d’un esmalt diferent del seu.
Inici
emmurallat -ada adj Dit de la població o fortalesa encerclades amb muralla.
Inici
empunyant v tr Dit de la mà o de la pota d’animal que agafa una espasa, una maça, una bandera o un altre objecte semblant. ANT empunyat.
Inici
empunyat -ada adj l Dit d’un objecte qualsevol agafat per una mà humana o una grapa d’animal. ANT empunyant. 2 Dit de les sagetes reunides en un feix i retingudes per un llaç.
Inici
encadenat -ada adj Dit de la figura, generalment un animal, lligada a un objecte amb una cadena d’un esmalt determinat.
Inici
encaix m Peça formada per dos o més triangles que, units per la base, surten o es mouen d’algun dels flancs, del cap o de la punta de l’escut i llurs vèrtexs no arriben a l’abisme. Cal expressar sempre el nombre d’encaixos i llur posició.
Inici
encaixat -ada adj 1 Escut dividit en dues parts mitjançant línies rompudes que sortint dels angles d’un mateix flanc de l’escut o de la meitat de dues vores juxtaposades, imiten la forma d’una o més M sense tocar la vora oposada. Pot ésser vertical (encaixat en pal), horitzontal (encaixat en faixa), o oblic (encaixat en banda i encaixat en barra). Cal indicar sempre el nombre de puntes o encaixos quan és superior a dos
Inici
encalçat -ada adj Dit de l’animal salvatge perseguit per gossos.
Inici
encast m Peça consistent en una petita secció obliqua en un dels angles inferiors (cal indicar si és destre o sinistre) de l’escut, obtinguda mitjançant un trinxat o un tallat molt abaixats. ANT escotadura.
Inici
encastat -ada adj Dit de l’escut la línia de partició del qual forma figures (creus, trévols, flors de lis, etc.) que s’encasten o penetren alternativament a cadascuna de les dues particions del camper. Les peces també poden ésser encastades.
Inici
encès -a ad 1 Dit de l’animal salvatge que treu foc per la boca i els ulls. 2 Dit de les flames d’una bomba o granada, d’una foguera o d’una torxa.
Inici
enclavat -ada adj Dit de l’escut dividit en dues meitats per les línies del truncat, el partit, el trinxat o el tallat, proveïdes d’una esmotxadura al mig, ordinàriament en forma de quadrat o de rectangle, que entra dins l’altra meitat. Cal indicar sempre la direcció de la part que s’enclava. Les peces poden ésser també enclava3 Dit de la partició feta amb dents d’angles més o menys aguts. Quan les dents son grans i menys de cinc cal indicar llur nombre i si són senceres o meitats.
Inici
encollarat -ada adj Dit de l’animal que porta una corona al coll o un collar, generalrnent d’un esmalt diferent.
Inici
enfilant adj Dit d’una peça o un moble allargats que travessen una corona, un anellet o una mola.
Inici
engrelat -ada adj 1 Dit de la peça de perfils exteriors simétrics, formats per petits semicercles units amb les puntes cap enfora de la peça. ANT acanalat. 2 Dit de la línia de partició formada per petits semicercles units amb les puntes cap enfora de la primera partició. ANT acanalat.
Inici
entat -ada adj 1 Dit de la peça els perfils exteriors de la qual són torçats en forma de clavilles, de manera que les clavilles d’un perfil corresponguin als espais buits de l’altre. 2 Dit de la peça dividida a tot el llarg en dues parts iguals per un torçat en forma de clavilles, i d’esmalts diferents. 3 Dit de la línia de partició torçada en forma de clavilles.
Inici
entrellaçat -ada adj Dit de cadascun dels xebrons, anellets, claus i altres objectes passats els uns dins cis altres.
Inici
envelat -ada adj Dit del vaixell amb les vele d’un esmalt diferent de l’esmalt del buc.
Inici
equipol•lat ad Dit del camper escacat de nou punts, cinc d’un esmalt i quatre d’un altre. Hom pot dir també: 5 punts de tal esmalt equipol•lats a 4 de tal altre esmalt.
Inici
ermini m Folre consistent en un camper d’argent sembrat de cues d’ermini de sable, sense nombre determinat.
Inici
erminiat -ada adj Dit de l’ermini d’esmalts diferents..
Inici
esbrancat -ada adj 1 Dit de l’arbre sense branques. 2 Dit d’un tros de tronc o de branca, o d’una peça amb aparença de tronc, amb les branques o brancons talment tallats que resten com uns nusos o merlets oblics simètricament situats a ambdós costats.
Inici
escacat -ada adj Dit de l’escut el camper del qual és cobert per una repetició de quadrats que resulten de dividir lo en dos troços verticals i tres d’horitzontals, formant dotze quadrets anomenats punts, d’un metall i una color alternats. Quan n’hi ha més cal expressar ho, i si només n’hi ha nou se’n diu punts equipol•lats o equipol•lat. Les fileres de punts reben el nom de tires o ordres. Les càrregues també poden ésser escacadestanmateix, han de tenir almenys dues tires, perquè no es confonguin amb el componat i si en té més, cal dir-ho.
Inici
escapçat -ada adj 1 Dit de l’arbre, o la planta, que té la capçada plana, escapçada. ANT nodrit. 2 Dit del xebró amb el cim truncat. 3 Dit de tota figura o moble al qual s’hagi seccionat un tros de la part superior. ANT espuntat.
Inici
escudet m Moble en forma d’escut petit generalment posat en nombre dins un camper. Hom anomena escudet de les armes un escut petit usat com a cimera i que repeteix les armes de l’escut.
Inici
escussó m Peça consistent en un escudet posat al centre o abisme d’un escut, de mides iguals a un terç de les d’aquest. És gairebé segur que en alguns casos l’origen de l’escussó pot haver estat el fet de reduir el camper d’un primitiu escut en fer molt més ampla una antiga bordura. Carregat sobre un escut quarterat, es reducix de dimensions i rep el nom d’escussó sobre el tot (o, simplement, sobre el tot). Hom anomena sobre el tot del tot l’escussó que carrega sobre un altre que ja sigui sobre el tot.
Inici
escut o escut d’armes m Representació simbólica d’una persona, família o llinatge, d’una autoritat, d’una localitat o d’un país, i, per extensió, d’una corporació, entitat, etc., formada per una superfície entre línies, dita camper, on hom representa els elements heràldics o càrregues. En general l’amplària serva una proporció amb l’alcària de 5/6. El camper pot ésser dividit mitjangant tres tipus de divisions: una partició una repartició o una repetició. Per a definir la situació dels elements heràldics hom se serveix d’uns espais imaginaris anomenats parts o punts d’escut. Les formes més generalitzades són: l’escut caironat, l’escut cordiforme, l’escut losanjat, l’escut ovalat l’escut quadrat, l’escut quadrilong, l’escut rodó, i l’escut triangular.
Inici
esfullat -ada adj 1 Dit de l’arbre o de la branca sense fulles. 2 Dit de l’espiga sense les dues fulles amb les quals ordinàriament va fornida.
Inici
esmalt m Nom genèric dels metalls, les colors i els folres o penes, emprats per a pintar o representar gràficament la coloració dels escuts. N’hi ha de tres classes: els metalls (or i argent), les colors (gules, atzur, sable i sinople) i els folres (ermini, erminiat, vair, vair gran, vairat, contraermini, contravair i contravairat). Hom considera esmalts o tintures neutres, o sigui que tant poden anar amb un metall com amb una color, els folres i també la porpra i la carnació, i entre els heraldistes alemanys el sable. Alguns tractadistes consideren l’ermini un metall (l’argent) i el contraermini una color (el sable)altres esmalts usats pels heraldistes són el ferro, l’acer, l’ataronjat, el sanguini, el cendrós, el castany, etc. L’heràldica britànica empra un folre anomenat potençat i la seva variant el contrapotençat. Al llarg del segle XIX fou molt emprat,
Inici
espasa f L’espasa és una figura que es representa ordinàriament d’argent, guarnida d’or, posada en pal i amb la punta cap amunt.
Inici
espuntat -ada adj l Dit de l’arma amb la punta tallada. 2 Dit del xebró que té el cim escapçat en forma de V. 3 Dit de la figura de la qual ha estat seccionat un tros de la part inferior. ANT escapçat.
Inici
estantolat -ada adj Dit de la figura humana o l’animal amb les mans o potes anteriors aplicades al tronc d’un arbre, a una columna, a una torre, etc. ANT recolzant.
Inici
estany m llac.
Inici
estrella f L’estrella és un moble que es representa ordinàriament amb sis raigs o puntes (si en té més o meny cal indicar ho). Un dels raigs ha d’ésser al capdamunt. Hom anomena estrella de David o segell de Salomó la formada per dos triangles entrellaçats, un d’ells invertits o per sis triàngles equilàters traçats sobre els sis costats d’un hexàgon regular, molt usada des de l’antigor pels pobles semites
Inici
estreta adj creu.
Inici
evirat adj Dit del quadrúpede representat sense sexe.
Inici
faixa f Peça que travessa horitzontalment el camper, ordinàriament al centre d’un escut, la seva amplària essent un terç de la de l’escut, quan és única. Si l’escut és caironat o rodó, l’amplària serà d’un quart. ANT pal. Aquesta amplària disminueix (com a totes les altres peces) amb el nombre. Les faixes, si són més de quatre, s’anomenen bureles. Hom diu que són en faixa les peces allargades posades en la direcció horitzontal pròpia de la faixa i els mobles col•locats en aquesta mateixa direcció, un al costat de l’altre.
Inici
faixat -ada adj Dit de l’escut el camper del qual és cobert per una repetició de faixes, alternativament, d’un metall i d’una color, en nombre parellsi passen de vuit hom en diu burelat. Les carregues també poden ésser faixades. ANT palat. Hom pot trobar algun faixat en el qual cada faixa és d’un es malt diferent. El faixat ordinari és el de sis peces, i aleshores no cal dir ne el nombre.
Inici
fe f Moble que representa dues mans destres en faixa que s’en caixen.
Inici
fènix m Animal imaginari representat per un ocell, sempre de cara, amb cl cap de perfil, les ales alçades i damunt un foc encès, anomenat immortàlitat.
Inici
figurat -ada adj Dit del sol, la lluna, la lluneta, la rodella i el besant, pintats amb visatge humà com si s’hi reflectís.
Inici
fil m Travessa horitzontal del lambel.
Inici
filet m Peça reduïda a la seva mínima amplària. El filet és especificat segons la mateixa peça reduïda: filet de creu, filet de bordura, filet de sautor, filet de xebró.
Inici
filiera f Peça disminuïda equivalent a una bordura reduïda a la meitat de la seva amplària.
Inici
fistonat -ada adj 1 Dit de la peça els perfils exteriors de la qual són formats per semicercles més grans i menys nombrosos que en l’engrelat. 2 Dit de la partició feta amb semicercles més grans i menys nombrosos que en l’engrelat.
Inici
fixat -ada adj Dit de la peça o el moble el peu o l’extremitat inferior dels quals és agusat. Hom parla de fixat amb punxa quan el peu o l’extremitat inferior acaba en una punxa.
Inici
flama f Moble representat en forma de tres o més llengües de foc arrodonit a la part inferior, generalment de gules o d’or. Hom també l’anomena foguera.
Inici
flamejat -ada adj 1 Dit del pal, la banda i la barra (i llurs disminucions) ondats en forma de Ilengua de foc, que es van afuant en direcció de la punta al cap del camper. ANT cometat. 2 Dit de la línia de partició en forma de Ilengües de foc que hi són situades alternativarnent a banda i banda. 3 Dit de l’espasa amb la fulla ondada en forma de Ilengua de foc, que es va afuant en direcció a la punta,
Inici
flanc m [fr flanccast flancoit fiancoangl flaunch, flank] 1 Cadascun dels punts, destre o sinistre, situats al centre dels costats de l’escut. 2 Cadascun dels espais laterals contigus a les vores dels costats de l’escut.
Inici
flanquejat -ada adj Dit de l’escut dividit pet dues línies verticals que delimiten, ensems amb els costats respectius, dues parts laterals (flancs) d’una amplària d’un cinquè de la de l’escut. Hom parla de flanquejat angulat quan les dues línies formen cadascuna un angle obtús, els vértex de cadascun dels quals disten entre ells un terç de l’amplària total de l’escuti de flanquejat curvilini quan les línies són corbades i la distància mínima entre elles és d’un terç de l’amplària total de l’escut.
Inici
flanquís m Peça disminuïda equivalent a un sautor reduït a la meitat de la seva amplària.
Inici
fletxa f Figura que es representa oreinàriament posada en faixa i amb la punta a destra. Quan la punta mira avall hom en diu fletxa caient i amunt, fletxa pujant.
Inici
flor de lis f Moble que representa la flor del lliri formada per un pètal central dreçat i dos de corbats cap enfora, el conjunt dels quals, anomenat cap, és generalment reunit per una mena d’anella que deixa veure la base o peu de la flor. A vegades pot anar proveïda de tija ( bastó flordelisat).
Inici
flordelisat -ada adj 1 Dit de la peça o moble de les extremitats dels quals surt un cap de flor de lis. 2 Dit del camper i de la peça sembrats de flors de lis.
Inici
florit -ida adj Dit de la planta o de l’arbre amb les flors d’un esmalt diferent de l’esmalt del fullatge.
Inici
floró m Adorn en forma de fulla, generalment d’api, de julivert, d’acant o de maduixa, posat sobre el cercle d’una corona.
Inici
floronat -ada adj 1 Dit de la creu i del mont amb les extremitats o el cim, respectivament, acabats en forma de cap de flor de lis. 2 Dit de la peça longitudinal els perfils exteriors de la qual són torçats en forma de caps de flor de lis, de manera que els caps d’un perfil corresponguin als espais buits de l’altre. 3 Dit de la partició, la peça o el moble dels quals surt una flor de lis.
Inici
foguera f Flama.
Inici
folre m Classe d’esmalt.
Inici
font f Moble que representa una font o una deu. Té la forma d’un besant faixat ondat d’argent i d’atzur. Quan no és d’atzur cal indicar-ho.
Inici
franc-cantó m Cantó.
Inici
franc -quarter m Peça equivalent al primer quarter d’un escut quarterat. Usualment, però, és més petita que el quarter i més gran que el cantó. És molt emprat a l’heràldica francesa com a brisura.
Inici
franjat -ada adj 1 Dit de l’escut gaiat als flancs i retirat [ ]. Hom parla de franjat curvilini quan els costats de les gaies formen un segment de circumferència [ ]. 2 Dit del gonfanó amb una franja d’un esmalt diferent. 3 Dit del pavelló o el mantell amb una franja d’or.
Inici
fruitat -ada adj Dit de l’arbre amb fruita d’un esmalt diferent de l’esmalt del fullatge.
Inici
fullat -ada adj Dit de l’arbre, la planta o la flor amb les fulIles d’un esmalt diferent de l’esmalt del tronc. Si les fulles són poques cal indicar ne el nombre.
Inici
fus m Moble en forma de losange, però més estret i allargat que aquest. Algunes peces poden ésser formades amb fusos juxtaposats.
Inici
fusat -ada adj Dit d’un escut el camper del qual és completament cobert d’una repetició de fusos i sense cap espai buit entre ells, alternant metall i color. Ordinàriament, els fusos són verticals (posats en pal), perà poden també ésser representats en banda o en barra i aleshores hom parla de fusat en banda i de fusat en barra. Les peces també poden ésser fusades.
Inici
fustat -ada adj 1 Dit de l’arbre amb el tronc d’un esmalt diferent del de les fulles. 2 Dit de la llança amb el mànec d’un esmalt diferent de l’esmalt del ferro o punta.
Inici
gaia f Peça formada per dues línies diagonals que sortint dels extrems d’una vora es reuneixenal centre de l’escut.
Inici
gaiat -ada adj Dit de l’escut dividit per dues línies diagonals que sortint dels extrems d’una vora es reuneixen al centre de l’escut. Presente les varietats de gaiat al cap, gaiat a la punta, gaiat a la destra, i gaiat a la sinistra. Hom parla també de gaiat al cap i alçat quan el vèrtex de la gaia és a la meitat de la línia inferior del cap, de gaiat al cap i abaixat, quan és a la meitat de la línia superior del peu, de gaiat a la punta i abaixat, quan és a la meitat de la línia superior del peu, i de gaiat a la punta i alçat, quan és a la meitat de la línia inférior del cap. El gaiat pot ésser curvilini quan els costats de la gaia són corbats en direcció al seu interior. El gaiat a la punta pot ésser conopial quan té forma d’arc conopial. El camper és sempre la part que resta fora del triangle format per les diagonals.
Inici
geminat m Peça atípica consistent en un grup de dos filets d’un mateix esmalt posats l’un al costat de l’altre, però separats per una distància una mica més gran que llur amplària. La seva posició ordinària és l’horitzontalsi en tenen una altra, cal indicar-la.
Inici
giró m 1 Peça en forma de triangle rectangle amb un vèrtex al centre de l’escut, un dels costats a la vora d’aquest i l’altre a la línia del truncat o del partit. Cal expressar-ne sempre la posició. Hom parla de giró curvilini o giró gironant quan és format per línies corbes en idèntica direcció i en forma de voluta. 2 Cadascun dels compartiments o peces de l’escut gironat.
Inici
gironat -ada adj Dit de l’escut el camper del qual, dividit per les línies del partit, truncat, tallat i trinxat, és cobert per una repetició de vuit girons, alternativament d’un metal i una color. Afegint altres línies divisòries hom obté el gironat de deu, el gironat de dotze, el gironat de catorze, etc. Hom obté l’escut gironat a l’antiga o gironat en creu o en creu de Sant Andreu en desplaçar en un cert angle les línies divisòries, i l’escut malgironat en suprirnir ne una. Algunes peces també poden ésser gironades.
Inici
gota f Moble que representa una gota o una llàgrima. Quan és de sable hom l’anomena gota de pega, quan és de gules gota de sang i quan és d’argent gota d’aigua o llàgrima.
Inici
gotejat -ada adj [fr gouttécast goteadoit gocciatoangl goutty, gutty] Dit de l’escut el camper del qual és sembrat de gotes. Les peces també poden ésser gotejades.
Inici
gralla f La gralla es representa ordinàriament de sable i becada i membrada de gules.
Inici
gringolat -ada adj 1 Dit del moble, especialment la creu, de les extremitats de la qual surten dos caps de serp. 2 Dit de la cua d’un animal o dels cabells d’un ésser imaginari acabats amb caps de serp.
Inici
griu m Animal imaginari amb la meitat superior del cos d’àguila i la inferior de Ileó i amb les orelles d’aquest darrer animal. Ordinàriament és representat rampant..
Inici
guarnit -ida adj 1 Dit de la guarda o puny de l’espasa quan és d’un esmalt difèrent. 2 Dit del cavall que porta tots els guarniments. 3 Dit de la serra amb la fulla d’un esmalt diferent.
Inici
gules m Color vermella representada gràficament per un ratllat vertical.
Inici
immortalitat f Foguera sobre la qual es representa el fènix.
Inici
infula f Cadascuna de les cintes que pengen de la part inferior d’una corona imperial, una tiara o una mitra.
Inici
invertit -ida adj Revessat.
Inici
ixent adj 1 Dit de l’animal representat en la seva meitat superior i eixint de la línia superior –especialment una faixa– o inferior –especialment un cap o un peu– d’una peça, o del damunt d’una línia de partició –especialment el truncat–, o d’una corona o un casc. 2 Dit de la figura o el moble –especialment un astre– representat en la seva meitat i sortint d’una línia de partició o d’una peça. Cal indicar el costat d’on surt.
Inici
lambel m Moble que consisteix en una mena de travessa abscissa, dita fil, de la qual pengen unes peces trapezoïdals –ordinàriament tres– dites penjants. S’empra com a brisura quan és col•locat al capaltrament, cal indicar ne la situació. Antigament, i encara a l’heràldica anglesa, la travessa tocava les vores de l’escut i els penjants eren rectangulars.
Inici
lampassat -ada adj Dit de l’animal salvatge, especialment el lleó, amb la Ilengua d’un esmalt diferent de l’esmalt del cos.
Inici
levogir m Sinistrogir.
Inici
linguat -ada adj Dit dels ocells –especialment l’àguila– i dels animals domèstics, amb la llengua d’un esmalt diferent de l’esmalt del cos.
Inici
llac m Moble que representa un llac o un estany. Té la forma d’un quadrilòbul faixat ondat d’argent i d’atzur. Quan çes d’esmalts diferents cal indicar-ho.
Inici
llàgrima f gota.
Inici
llamp m Figura en forma de feix de flames amb quatre dards zigzaguejants en sautor. Rep també el nom de furor de Júpiter o ira de Júpiter.
Inici
llebrer m El llebrer és gairebé 1’únic gos que hom representa en heràldica. Porta ordinàriament un collar.
Inici
lleó m Figura heràldica, una de les més emprades. La seva representació ordinària és la de rampant, que no cal indicar. Altres representacions són el lleó lleopardat o lleó passant, quan es representa passant i amb el cap de perfil. En altres posicions rep el nom de lleopard. Hom parla de cap de lleó quan nomes es representa el cap de perfil.
Inici
lleonat -da adj Lleopard.
Inici
lleopard m Nom que rep el lleó quan és passant però té el cap de cara. Se’n diu lleopard lleonat o lleopard rampant quan és en posició rampant, però amb el cap de cara. Hom parla de cap de lleopard quan només es representa el cap de cara. El lleopard natural és representat al natural i generalment corn a suport.
Inici
lleopardat adj m Lleó.
Inici
lligat -ada adj 1 Dit d’un objecte o d’uns quants objectes subjectats amb una cinta o un altre lligam. 2 Dit del falcó o l’esparver amb un lligam a les potes.
Inici
llista f Peça disminuïda equivalent a una barra reduïda a la meitat de la seva amplària. ANT cotissa.
Inici
llistat -ada adj Dit de l’escut el camper del qual és cobert per una repetició de llistes, alternativament d’un metall i una color, en nombre parell i superior a vuit. ANT cotissat. Els mobles també poden ésser llistats.
Inici
llombrigol m Punt de l’escut situat al centre de la línia divisòria entre l’abisme i la punta. Hom l’anomena també punt de pretensió.
Inici
llop m El llop es distingeix de la guineu pel fet que porta la cua dreta.
Inici
lluna f Figura d’astre que pot ésser representada corn a lluna plena, o simplement lluna, quan és rodona i amb rostre humà, i com una mitja lluna o lluneta.
Inici
llunell m Figura que resulta de quatre llunetes apuntades formant cercle.
Inici
lluneta f Moble que representa un quart de lluna en les seves quatre posicions: lluneta creixent, o simplement creixent, quan les banyes són dirigides cap al flanc destre de l’escutlluneta minvant o simplement minvant quan miren al flanc sinistrelluneta muntant o simplement muntant quan són dirigides vers el capi lluneta bolcant o simplement bolcant quan ho són vers la punta.
Inici
losange f Moble en forma de rombe. Les peces poden ésser formades amb losanges juxtaposades. Hom anomena escut en losange l’escut que té la forma de losange recolzada sobre un dels seus angles aguts. És emprat per les religioses i les solteres, i antigament per les casades.
Inici
losanjat -ada adj 1 Dit d’un escut el camper del qual és cobert per una repetició de losanges sense cap espai buit entre elles, alternant metall i color. Les peces també poden ésser losanjades. Ordinàriament les losanges són verticals, perà també poden ésser representades en banda, i aleshores hom parla de losanjat en banda, i en barra, i aleshores hom parla de losanjat en barra. 2 Escut en losange.
Inici
mà f La figura de la mà es representa palmellada o contrapalmellada i amb els dits separats. Hom parla de mà d’àguilade mà beneint, quan és en acció de beneir, amb els dits primer, quart i cinquè encongits, el primer dels quals tocant els altres dosi de mà jurant quan només resten encongits el quart i el cinquè i el primer és separat del segon i el tercer. La mà alada és una mà unida a una ala i la mà de justicia és un bastó prim l’extrem superior del qual porta una mà jurant d’or. fe.
Inici
macla f Malla.
Inici
maçonat -ada ad Dit de l’edificació de pedra en què els intersticis de les pedres o carreus són destacats amb un esmalt distint del de l’edifici. Ordinàriament el maçonat és de sableen cas contrari, cal indicar ho. Algunes vegades tot el camper de l’escut pot ésser completament maçonat i aleshores constitueix una repetició.
Inici
magrana f La figura de la magrana és representada estilitzada amb una fenedura per on es veuen els grans, una mena de corona de puntes a l’extrem superior, una tija i dues fulles.
Inici
malla f Moble representat per una losange buidada.
Inici
mallat -ada adj Dit d’un escut el camper del qual és sembrat de malles. Les peces també poden ésser mallades.
Inici
malordenat -ada adj Dit de tres objectes posats 1 i 2, o sia, en triangle, un al cap i dos a la punta, o de quatre posats 1 i 3, de cinc poses 2 i 3, de sis poses 1, 2 i 3, etc.
Inici
manegat -ada adj Dit d’un objecte, especialment el martell, amb el mànec d’un esmalt difèrent.
Inici
marcat -ada adj Dit del dau amb punts, i de llur esmalt.
Inici
mardà m El mardà es distingeix de l’anyell, el moltó i l’ovella perquè porta les banyes corbades en voluta.
Inici
marrà m Mardà.
Inici
martell m El martell es representa ordinàriament en pal.
Inici
massacre m Os frontal o crani de cèrvol o de bou amb el banyam i posat de cara.
Inici
membrat -ada adj Dit de les potes d’un ocell o d’un griu quan són d’un esmalt diferent de l’esmalt del cos.
Inici
merleta f Moble en forma d’ocellet representat de perfil sense bec ni potes i amb les ales plegades. A Espanya i Gran Bretanya hom el fa servir com a brisura dels quartogènits.
Inici
merletat -ada adj 1 Dit de la peça o el moble la vora superior dels quals és formada per merlets quadrats. ANT bastillat. Hom parla de merletat a plom en el cas d’una banda o d’una barra amb els merlets en direcció vertical respecte a la base de l’escutde merlat a la güelfa quan els merlets són rectangularsi de merletat a la gibel•lina quan tenen una fenedura. 2 Dit de la partició amb la línia divisòria traçada en forma de merlets. 3 Dit de l’edifici o la fortificació provist de merlets.
Inici
metall m Classe d’esmalt.
Inici
mig vol m vol.
Inici
minvant adj lluneta.
Inici
mitra f Timbre eclesiàstic i figura ordinàriament d’argent o d’or, folrada de gules amb les ínfules d’or o d’argent franjades.
Inici
moble m Mena de càrrega, pròpia de l’heràldica, que es troba entre la peça i la figura. Alguns heraldistes els consideren com a càrregues diferents de les figures o, simplement, com qualsevol figura.
Inici
mola f roda de molí.
Inici
moltó m El moltó es difèrencia de l’ovella perquè té el cap alçat, i del mardà perquè és evirat.
Inici
món m Moble que representa el globus o món que portaven a la mà els emperadors i després els reis, o sobre la corona els sobirans, i és una bola cintrada amb un cercle horitzontal i mig cercle superior vertical i creuada.
Inici
mont m Moble que es representa ordinària ment amb un sol cim, si en té més cal indicar ho. Hom parla de mont de penyes o muntanya quan és format per un nombre de petits cims o monts sobreposats o juxtaposats, que representen roques. Quan és representat movent cal indicar-ho.
Inici
mossat -ada adj 1 Dit de la peça o el moble abscís els extrems dels quals són en forma de cua d’oreneta. 2 Dit de la peça o el moble els perfils exteriors dels quals són torçats en forma de cua d’oreneta o de penjant de lambel, de manera que les cues o els penjants d’un perfil corresponguin als espais buits de l’altre. 3 Dit de l’escut que porta una mossa.
Inici
movent adj 1 Dit de la part d’una figura, ordinàriament un braç, que surt de qualsevol lloc de la vora de l’escut, que cal indicar. 2 Dit del mont o del pont quan surt de la punta d’un escut o de la d’una partició. 3 Paraula per indicar d’on surt un giró.
Inici
muntant adj lluneta.
Inici
muntanya f Mont de penyes ( mont).
Inici
mur m La figura del mur ocupa ordinàriament la meitat inferior del camper i és merletat, quan no ho és cal indicar ho. Hom l’anomena llenç de mur quan no toca les vores de l’escut i és col•locat al centre.
Inici
muralla f Figura en forma de faixa maçonada i merletada. Cal indicar el nombre de merlets. Pot anar provista de torres i de portes.
Inici
murallat adj m Dit de l’escut el camper del qual és cobert d’una repetició de filets, ordinàriament de sable, que imiten les juntures de les pedres o carreus rectangulars d’un mur o muralla. És una variant del maçonat. Cal indicar el nombre de carreus (els sencers i els que no ho són) i els rengles.
Inici
nadillat ada adj Dit de la mola amb la nadilla d’un esmalt diferent.
Inici
naixent adj Dit de la figura generalment humana o animal representada en la meitat superior al centre d’un camper, d’una partició o d’una peça, o per damunt d’un escut, una corona o un elm.
Inici
natural, al loc adj o adv Locució emprada per a indicar la coloració real o pròpia d’un moble qualsevol. El natural és considerat un esmalt neutre i els heraldistes italians, principalment, empren petits migs cercles verticals, que no es toquen, per indicar lo al gravat del dibuix. Actualment, els heraldistes aconsellen de no emprar lo.
Inici
nedant adj Dit del peix, especialment el dofí, i el barb posats rectes en faixa.
Inici
nimbat ada adj Dit d’un cap voltat pel darrera d’un cercle d’or ple en forma de besant, representant una aurèola.
Inici
nodrit ida adj 1 Dit de la planta, o l’arbre, truncats per la part de baix del tronc. ANT escapçat. 2 Dit de la flor de lis a la qual manca el peu.
Inici
obert a adj 1 Dit del castell, la torre, el palau o altre edifici per algunes o per totes les obertures (portes i finestres) del qual es veu el camper o l’esmalt de la peça que està carregant. 2 Dit de la magrana amb la fenedura vertical mostrant els grans. 3 Dit de les ales d’una au quan estan separades del cos.
Inici
objecte heràldic m Càrrega.
Inici
ondat ada adj 1 Dit de la peça o el moble els perfils exteriors dels quals són torçats en forma d’ondes, generalment llargues. 2 Dit de la partició amb la línia divisòria traçada en forma d’ondes.
Inici
or m Metall representat gràficarnent per un puntejat i cromàticament pel groc o l’or.
Inici
orla f Peça consistent en una bordura a l’interior de l’escut, sense tocar ne la vora, i a una distància d’ella igual a la seva amplària, que és la de la meitat de la bordura. En un mateix escut hi pot haver més d’una orla, i aleshores es col•loquen concèntricament l’una dins l’altra ( treixor). Hom parla d’orla rodona quan té la forma d’un gran anellet, i també rep el nom de ciclamor. Hom diu en orla per descriure els objectes col•locats en la direcció pròpia de l’orla.
Inici
ovalat ada adj Dit de l’escut oblong i curvilini. És emprat per les casades i els eclesiàstics (els quals el porten enribetat d’un cordó amb nusos) i és usat també per l’heràldica gentilícia italiana.
Inici
pal m Peça que travessa verticalment el camper, ordinàriament al centre d’un escutla seva amplària és d’una mica menys d’un terç de la de l’escut, quan és única. Si l’escut és caironat o rodó, l’amplària serà d’un quart. ANT faixa. Aquesta amplària disminueix amb el nombresi són més de quatre els pals, això és la meitat del pal ordinari i s’anomenen verguetes. Hom diu que són en pal les peces allargades o els mobles col•locats en la direcció pròpia del pal..
Inici
palat ada adj Dit de l’escut el camper del qual és cobert per una repetició de pals, alternativament, d’un metall i d’una color, en nombre parellsi passen de vuit, hom en diu verguetat. Les càrregues també poden ésser palades. ANT faixat.
Inici
palau m Figura que es distingeix del castell i les torres perquè és representada en forma més allargada i sense torres, bé que merletada.
Inici
palmellat ada adj Dit de la mà destra oberta ensenyant el palmell. Quan és la sinistra cal indicar ho. ANT contrapalmellada.
Inici
pampolat ada adj Dit de l’esmalt, de les fulles d’una vinya.
Inici
paó m El paó es representa de perfil amb la cresta de tres pèls o brins acabats amb una boleta. Quan fa la roda, però, es representa de cara amb el cap girat a la destra.
Inici
parat ada adj Dit de l’arc tensat i carregat amb una fletxa.
Inici
parlants, armes Armes representades per una càrrega que, d’alguna manera, interpreta gràficament el nom de la família o del municipi als quals correspon. Hom també les anomena cantants.
Inici
partició f Mena de divisió del camper, que resulta de dividir lo amb una sola línia.
Inici
partit ida adj 1 Dit de l’escut el camper del qual és dividit en dues parts iguals mitjançant un traç vertical que va de la meitat de la vora del cap a la meitat de la vora de la punta. ANT truncat. Cal no confondre els termes "partit" i "empalat". 2 Dit de la partició o de la peça dividits en dues parts iguals mitjançant un traç vertical. ANT truncat.
Inici
passant adj Dit del quadrúpede en actitud de caminar, ordinàriament cap a la destra. Quan es tracta del lleó, la pota anterior destra és alçada i sense doblegar.
Inici
passat ada adj Dit de dues figures o mobles allargats quan un d’ells passa per damunt de l’altre de manera que formin una creu (passats en creu) o un sautor (passats en sautor). En aquest darrer cas hom blasona primer la figura que és en la direcció de la banda, que és la que passa per damunt de l’altra que ho fa en la direcció de la barra.
Inici
patent adj Dit de la peça o la figura, especialment la creu i el sautor, els braços dels quals s’eixamplen a les extremitats en forma curvilíniaquan no ho és cal indicar que és rectilínia. Presenta diverses modalitats..
Inici
peça f Classe de càrrega representada en un escut d’armes
Inici
penjant m Cadascuna de les peces que pengen del fil del lambel.
Inici
perfilat ada adj Dit de tota càrrega completament envoltada per un filet d’un esmalt diferent.
Inici
perforat ada adj Dit de la peça o del moble, especialment la creu, el sautor i la flor, travessats de part a part per una petita obertura, generalment circular i, per tant, deixant veure el camper, sempre que no es tracti de les que per definició ja són perforades. Cal indicar el lloc de l’obertura i la seva forma quan no sigui circular.
Inici
perla f Peça composta que resulta de la unió d’un xebró revessat i de la meitat inferior del pal. La perla és representada algunes vegades a l’inrevés, i aleshores hom parla de perla revessada. Hom diu que són en perla les figures allargades posades en la direcció pròpia de la perla, i així també poden estar en perla revessada.
Inici
perxat ada adj Dit de l’ocell posat sobre una branca, pal o quelcom similar.
Inici
petxina f Moble en forma de petxina de pelegrí o de sant Jaume que es representa per la part convexa –o sigui l’exterior– i amb les orelles a dalt. L’heràldica francesa empra també una petxina sense orelles, que és anomenada petxina de sant Miquel.
Inici
peu m 1 Peça col•locada horitzontalment tocant la vora inferior de l’escut i d’una amplària igual a un terç de l’alçària de l’escut. ANT cap. 2 [fr piedcast pieit base] Part o meitat inferior de la flor de lis. 3 Extremitat o braç inferior de la creu. 4 Segment més curt de la potença.
Inici
pietat f Nom donat a les gotes de sang que cauen de les ferides del pit del pelicà que es produeix ell mateix amb el bec per alimentar els seus tres polls.
Inici
pila f Peça consistent en un llarg triangle la base del qual ocupa un terç de la vora superior de l’escut (si porta una càrrega aleshores la base n’ocuparà dos terços) i que baixa en angle agut fins a la vora inferior, si no hi arriba hom parla de pila mancada. N’hi pot haver més d’una i en aquest cas es representen més estretes. Hom les representa també unides per la base, apuntades, bipuntades o tripuntades. Hom parla de pila en banda o de pila en barra quan està col•locada a l’angle destre o al sinistre del cap, en la direcció de la banda o de la barra. Si la base és a la meitat superior d’un dels flancs cal indicar ho. Hom diu que sis o més mobles són en pila quan estan col•locats en la direcció de la pila, o sigui, 3, 2, 1. Hom parla de pila transposada [fr pointecast pira, puntait pila rovesciataangl pile transposed] quan la base del triangle és a la vora inferior de l’escut, i de pila transposada en banda o pila transposada en barra quan la base és col•locada als angles de la punta o a la meitat inferior d’un dels flancs.
Inici
pinyó m 1 Figura que representa el pinyó arquitectònic, però en forma de piràmide esglaonada de tres esglaons. 2 Espècie de muralla piramidal amb la base a la vora inferior de l’escut, formada per quadres o rectangles (generalment en nombre de cinc), alternada de metall i color, usualment en tres tires. Quan la base del pinyó és a la vora superior se’n diu pinyó revessat. Cal indicar el nombre de quadres o rectangles.
Inici
pinyonat ada adj 1 Dit de la línia de partició formada per pinyons. 2 Dit del quarterat en sautor quan és format per línies viperades.
Inici
pla –na adj Dit de l’escut el camper del qual ésd’un sol esmalt i no porta cap càrrega.
Inici
plana f Peça equivalent a un peu reduït a la meitat de la seva alçària. ANT comble.
Inici
ple na adj 1 Dit de la creu i el sautor en la seva forma ordinària, o sigui, quan són peça i no moble (creu). 2 Armes pures. 3 Dit del treixor en la seva forma no habitual, sense ésser florat.
Inici
plegat ada adj Dit de les ales d’un ocell quan són tancades. ANT desplegat.
Inici
plom, a En una peça inclinada, dit del merletat o el bastille quan els merlets són perpendiculars a la base de l’escut.
Inici
pomejat ada ad Dit del moble o la figura, especialment la creu, el carboncle, o el mirall, amb poms generalment posats a les extremitats.
Inici
pont m La figura del pont es representa generalment amb un ull (si en té més cal indicar-ho) i abscís . Si és representat movent dels flancs, cal indicar-ho, i si és romànic o gòtic també.
Inici
porpra f Coloració porpra, considerada com un esmalt neutre, representada gràficament per un ratllat inclinat o diagonal que va del cantó sinistre del cap al destre de la punta. La coloració violeta dels capels també es representa gràficament d’aquesta manera.
Inici
potença f Moble en forma de T o tau, obtingut per la unió de dos palets curts, dits cap, el més Ilarg, i peu, el més curt.
Inici
potençat ada adj Dit de l’escut el camper del qual és completament cobert per una repetició de potences capiculades i sense deixar cap espai buit entre elles, alternant metall i color. L’escut potençat és considerat un folre variant del vair. Les peces també poden ésser interiorment potençades. 2 Dit de la peça o el moble, especialment la creu, els extrems de la qual acaben en potença. 3 Dit de la peça els perfils exteriors de la qual són torçats en forma de potences de manera que les potences d’un perfil corresponguin als espais buits de l’altre. 4 Dit de la peça dividida de llarg a llarg en dues parts iguals per un torçat en forma de potencesaleshores cal indicar quin esmalt hi ha sobre l’altre. 5 Dit de la partició amb la línia divisòria torçada en forma de potences. Hom parla de potençat i contrapotençat a l’interior quan dues peces iguals són potençades de manera que el potençat de l’una a
Inici
pujant adj Dit de la fletxa amb la punta cap a la vora superior de l’escut ANT caient.
Inici
punt m 1 Cadascuna de les parts del camper on es posen les càrregues. N’hi ha quinze (o setze, segons la forma de l’escut, per exemple aquells en els quals la part inferior és acabada en una punxa): (a) cantó destre del cap , (b) centre del cap , (c) cantó sinistre del cap , (d) punt destre del punt d’honor, (e) punt d’honor (que es troba al centre de la línia divisòria entre l’abisme i el cap), (f) punt sinistre del punt d’honor, (g) flanc destre , (h) abisme , centre o cor, (i) flanc sinistre , (j) punt destre del llombrígol, (l) llombrígol o punt de pretensió, (m) punt sinistre del llombrígol, (n) cantó destre de la punta , (o) centre de la punta , (p) cantó sinistre de la punta , (q) punt baix o ínfim [512]. 2 Cadascun dels quadrets d’un camper o d’una càrrega escacats. 3 Cadascun dels quadrets o compons d’una càrrega componada. 4 punts equipol•lats equipol•lat.
Inici
punta f Part inferior del camper on se situa un peu i que comprèn els punts dits cantó destre de la punta, centre de la punta i cantó sinistre de la punta, i també, en alguns escuts, el punt baix o ínfim. Hom anomena en punta l’objecte o els objectes que s’hi col•loquen de costat. ANT cap.
Inici
quadrifoli m Moble que representa una flor de quatre pètals arrodonits i puntuts, i perforada.
Inici
quadrilong adj Dit de l’escut que té forma de rectangle. Hom l’anomena també escut modern i és emprat a molts països, puix que permet una millor cabuda i distribució de les càrregues. Presenta algunes variants principalment pel que afecta la seva meitat inferior: l’escut quadrilong ibèric, que és arrodonit a la part inferior, amb la corba més o menys pronunciada, i generalitzat a la Península Ibèrica des del segle XVII, el quadrilong alemany, que porta una mossael quadrilong francès, anomenat també escut sanític, que és punteguti el quadrilong anglès, que també és puntegut i porta un eixamplament al cap. També cal distingir les varietats del quadrilong apuntat, característic de Catalunya [ ] i el quadrilong biconcavat [ ].
Inici
quarter m 1 Cadascun dels quatre compartiments que resulten de dividir simètricament el camper amb dues línies que s’entrecreuen. 2 Per extensió, cadascun dels compartiments que resulten de dividir el camper d’un escut amb dues o més línies, tant si s’entrecreuen com si no. Cal no confondre els quarters amb els compartiments que resulten d’una repetició .
Inici
quarterat ada adj Dit del camper de l’escut dividit en quatre parts o quarters iguals mitjançant les línies del partit i del truncattambé se’n diu quarterat en creu. Hom parla de quarterat en sautor quan el camper de l’escut ha estat dividit mitjançant les línies del tallat i del trinxat, de quarterat en escaire quan la divisió ha estat feta en forma que resulta corn una creu gammada
Inici
quinquefoli m Figura que representa una flor de cinc pètals arrodonits i puntuts i perforada.
Inici
radiant adj 1 Dit de la peça o la figura proveïda de raigs, alternant un de recte i un d’ondat. 2 Dit de l’astre amb les puntes o els raigs ondats. 3 Dit del moble, especialment la creu, amb les extremitats formades per raigs ondats.
Inici
raig m Nom donat a cadascuna de les puntes de l’estrella o del sol i als bastonets del carboncle. Hom els representa generalment rectes o ondats o, alternats, un de recte i un d’ondat. Els raigs del sol es poden representar sortint de núvols, d’una càrrega o de les votes de l’escut.
Inici
rampant adj Dit del quadrúpede, especialment el lleó i el griu, representat dreçat i amb les dues potes esquerres més baixes que les dretes i el cap de perfil. En el cas del lleó, a més, té la boca oberta, la llengua enfora, la mirada fera, les urpes crispades i les ungles sortint cap enfora i la cua alçada per damunt del llom i amb un floc a l’extrem.
Inici
rapinyant adj Dit de l’animal salvatge, especialment el llop i la guineu, portant ne un altre a la boca. ANT acollatat.
Inici
ras a adj Dit de l’escut sense acompanyament ni timbre.
Inici
reguardant adj Dit de l’animal que mira endarrera o que té el cap i els ulls dirigits vers un objecte que cal indicar.
Inici
rencontre m Cap d’animal (excepte el del lleopard, que sempre és de cara) posat de cara i sense coll.
Inici
repartició f [fr répartitioncast reparticiónit ripartizione] Mena de divisió del camper de l’escut que resulta de dividir lo amb més d’una línia.
Inici
ressaltant adj Dit de la càrrega posada damunt d’una altra o d’unes altres, o d’una partició o repartició de les quals sobresurt o que cobreix en part. Hom diu ressaltant sobre el tot quan la dita càrrega ressaltant és el darrer objecte que hom anomena en blasonar un escut.
Inici
ressaltat –ada adj Dit de la càrrega que en porta una altra posada al damunt, que la cobreix en part o en sobresurt.
Inici
revessat ada adj 1 Dit de la càrrega ordinàriament dirigida cap al cap de l’escut, quan es troba dirigida cap a la punta, o sigui, quan està invertida la seva posició original. 2 Dit de l’estrella de cinc raigs quan dos d’ells són a la part superior. 3 Dit de l’escut invertit, que era un senyal de dol.
Inici
rivetat ada adj 1 Dit de la peça que té a tot el llarg dels seus perfils un filet d’un altre esmalt, menys a les puntes o extrems que toquen la vora de l’escut. Alguns heraldistes consideren que el filet és una conseqüència d’haver buidat la peça i haver la reemplenat d’un altre esmalt, diferent, però, de l’esmalt del camper. 2 Dit del casc amb la vora d’un metall diferent.
Inici
roc m El roc o torre dels escacs és un moble molt emprat i que per ignorància de la seva significació ha estat alterat en formes molt diverses, com una torre o un castell. N’hi ha de diferents modalitats.
Inici
roca f Roc.
Inici
roda f La roda és un moble molt emprat i és representada de distintes formes. La roda ordinària o de carro té vuit raigsen cas contrari, cal indicar-ho. La roda d’engranatge va fornida de dents. La roda de molí o mola es representa amb un forat central provist o no de nadilla. La roda de molí d’aigua va proveïda d’àleps per a pujar l’aigua. La roda de Santa Caterina o de s
Inici
rodella f Moble rodó i pla, sempre de color, sobre un camper de metall [586]. ANT besant. A Anglaterra, per a cada esmalt hi ha un nom diferent.
Inici
rodellabesant f Moble rodó i pla que té la meitat principal o primera de color, i l’altra, de metall, i sempre és sobre camper de metall. ANT besantrodella. Pot ésser partida, truncada, trinxada, tallada i quarterada.
Inici
rodellat –ada adj 1 Dit de la peça o la figura, principalment la creu, formats per rodelles posades de cosatat o l’una damunt l’altra. ANT besantat. 2 Dit del camper i de la peça sembrat de rodelles. ANT besantat.
Inici
rosa f El moble de la rosa heràldica es representa ordinàriament sense tija, ordinàriament amb cinc pètals (en cas contrari cal indicar ne el nombre), cinc sèpals o brins entre ells, i el botó. És molt emprada a Anglaterra com a badge. La rosa natural és sempre tijada i fullada. Hom parla de doble rosa quan l’una és dins l’altra.
Inici
rustat ada adj Dit d’un escut el camper del qual és sembrat de rustes. Les peces també poden ésser rustades.
Inici
ruste m Moble que té la forma de losange perforat circularment al mig.
Inici
sable m Color negra representada gràficament per un quadriculat molt fi. Els heraldistes alemanys la consideren un esmait neutre.
Inici
salamandra f Animal imagitiari posat de perfil amb el cap contornat, la llengua en forma de dard i la cua alçada i torçada per damunt el dors i voltat del braser .
Inici
sallent adj Dit del quadrúpede, especialment el lleó, representat rampant, però amb les dues potes posteriors juntes i corn tocant a terra i les anteriors també juntes i alçades.
Inici
sautor m Peça composta (anomenada també creu de santa Eulàlia, creu de sant Andreu o creu de sant Vicenç, i en llatí crux decussata), que resulta de la unió de la banda i la barra. Hom diu que estan en sautor, o posats 2, 1, 2, els objectes col•locats en la direccio propia del sautor, i passats en sautor els dos objectes allargats, l’un en banda i l’altre en barra, col•locats l’un damunt l’altre.
Inici
sautoret m Moble en forma de sautor petit i abscís, generalment posat en nombre.
Inici
sembrat ada adj Dit del camper o la peça carregats d’un nombre il•limitat d’objectes idèntics, col•locats a portell, alguns dels quals, representats només en llur meitat (lateral, superior o inferior), surten de la vora de l’escut. Pel que fa als esmalts de les càrregues que pugui portar, el sembrat és considerat com una repartició convinent, i, pet tant, el camper té caràcter de neutre..
Inici
sextifoli m Moble que representa una flor de sis pètals arrodonits i puntuts i perforada.
Inici
sinistrat ada adj 1 Dit del camper d’un escut dividit per una línia paral•lela al seu costat sinistre i situada a un terç de la seva amplària. ANT dextrat. 2 Dit de la càrrega acompanyada d’una altra o d’altres a la seva sinistra. ANT dextrat. 3 Dit del pal o la vergueta col•locats més cap al flanc sinistre respecte a la seva situació habitual dins el camper. ANT dextrat. 4 Dit del casc que mira cap el flanc sinistre de l’escut. ANT dextrat.
Inici
sinistre a adj Dit del flanc de l’escut que és a la dreta de qui el mira.
Inici
sinistrogir m O també levogir, braç dret sencer (amb la mà i mostrant sempre el colze) que es dirigeix del flanc destre de l’escut, d’on surt, al sinistre. ANT dextrogir.
Inici
sinople m Color verda representada gràficament per un ratllat diagonal que va del cantó destre del cap al sinistre de la punta.
Inici
sobremuntat ada adj Dit del moble o la figura que en porta un altre al damunt sense tocar lo.
Inici
sol m El sol es representa en forma de figura rodona, d’or o d’argent, provista de celles, ulls, nas i boca i voltada de dotze o setze raigs, un de recte i un d’ondat alternativament. Horn parla d’ombra de sol quan el sol no és d’or o d’argentde sol llevant quan és movent de l’angle destre del cap, i de sol ponent, quan ho és de l’angle sinistre de la punta.
Inici
somat ada adj Dit de la figura o el moble que en porta un altre al damunt unit a ell o tocant-lo. ANT sostingut.
Inici
sortint adj Ixent 2.
Inici
sostenint adj 1 Dit de la peça que porta un moble o una figura al damunt unida a ella. 2 Dit del cap o del peu el terç superior del qual és d’un esmalt diferent del seu i de l’esmalt del camper. Aleshores hom parla d’un cap o d’un peu sostenint, per exemple, una cinta. ANT sostingut).
Inici
sostingut uda adj 1 Dit de la càrrega que en porta una altra al dessota unida a ella. ANT somat i sostenint. 2 Dit del cap o del peu el terç inferior del qual és d’un esmalt diferent del seu i de l’esmalt del camper. Aleshores hom diu que el cap o el peu és sostingut, per exemple, per una cinta. ANT sostenint.
Inici
tacat ada ad 1 Dit de la lluna o la lluneta carregades de taques d’un esmalt diferent. 2 Dit de la salamandra, la serp, la pantera o altres animals amb taques d’un esmalt diferent.
Inici
tallat ada adj 1 Dit de l’escut el camper del qual és dividit en dues parts iguals mitjançant un traç diagonal que va de l’angle sinistre del cap fins al destre de la punta. ANT trinxat. Les particions i les peces també poden ésser tallades. 2 Dit dels membres o caps seccionats en forma completament llisa o recta.
Inici
tancat ada adj 1 Dit de les portes i finestres quan són d’un esmalt diferent del de l’edifici, del camper o de la peça sobre la qual estigués carregat. 2 Plegat.
Inici
tau f creu de tau.
Inici
tercejat ada adj Dit de l’escut dividit en tres parts per línies rectes horitzontals, verticals o diagonals, i així hom obté el tercejat en faixa, el tercejat en pal, el tercejat en banda i el tercejat en barrao bé per línies torçudes, amb les quals hom obté el tercejat en xebré, el tercejat en xebró revessat, el tercejat en perla , el tercejat en perla revessada, el tercejat en escussó i el tercejat abraçat ( abraçat). Els esmalts dels tres compartiments res
Inici
terrassa f Nom donat a la figura que representa el sòl, el qual és generalment a la punta de l’escut i que serveix de base a plantes, animals, edificis, etc. En realitat es tracta d’un peu i el seu ús per aquesta finalitat concreta no és recomanat pels heraldistes contemporanis.
Inici
terrassat ada adj Dit de la planta, arbre, edifici o altra figura posada sobre una terrassa. Els heraldistes contemporanis recomanen de no emprar-ho.
Inici
tijat ada adj Dit de la planta, la flot o el fruit amb la tija d’un esmalt diferent.
Inici
timbrar v tr Posar el timbre en un escut.
Inici
timbrat ada adj Dit de l’escut amb timbre.
Inici
timbre m Acompanyament col•locat damunt l’escut (corona, casc, cimera, etc.).
Inici
torre f La torre es representa maçonada, merletada, portalada i amb sageteres. La tradicional catalana té quatre merlets, tres graons, dues finestres i una porta.
Inici
torrejat ada adj 1 Dit de la torre o el palau amb una torratj sobreposada. 2 Dit de la muralla o del pany de muralla, provist d’una o més torres.
Inici
trangle m Nom donat a cadascuna de les bureles quan són en nombre senar. En realitat, però, es trqacta d’un doblet de burela.
Inici
travessa f Peça equivalent a un bastó (o, posat el cas, a una barreta) abscís reduït a la cinquena part de la seva llargària. Es col•loca abismada, i segons que hom la posi en banda o en barra és anomenada travessa en banda o simplement travessa o travessa en barra (aquesta és signe de bastardia).
Inici
travessat ada adj Dit de l’arbre que té al peu o al tronc una o més figures, generalment animals en actitud de passar per davant d’ell. Quan n’hi ha més d’un, es posen l’un damunt de l’altre sobre el tronc.
Inici
treixor m Peça equivalent a una orla reduïda a la meitat de la seva amplària i florada. Hom parla de treixor doble quan hi ha dos treixors separats, però l’un circumdant l’altre. Les flors de lis, en aquest cas, han estat truncades i els caps surten per la part exterior del treixor extern i els peus ho fan per la interlor de l’intern. Hom parla de treixor ple quan no és florat, la qual cosa és rara.
Inici
trèvol m Moble en forma de fulla de tres lòbuls arrodonits i amb tija.
Inici
trevolat ada adj Dit del moble amb les extremitats en forma de trèvol.
Inici
triangle m Moble en forma de triangle equilàter, ordinàriament representat sobre una de les seves basesaltrament s’anomena triangle revessat.
Inici
triangular adj 1 Dit de l’escut amb forma de triangle. Presenta cinc varietats: l’escut triangular própiament dit, o antic, que fou emprat a Alemanyal’escut triangular curvilini o ogival, que fou molt emprat a Europa al llarg de l’edat mitjanal’escut triangular suís o suís, que té la vora superior biconcavadal’escut triangular cuvilini convexat, i l’escut de cap de cavall.
Inici
triangulat ada adj 1 Dit d’un escut el camper del qual és cobert per una repetició de triangles capiculats, sense cap espai buit entre ells, alternant metall i color, formats pel traç de línies horitzontals i diagonals en ambdós sentits. Quan els triangles són isòsceles hom parla de triangulat isoscelat o, simplement, isoscelat, i està format ordinàriament per quatre o sis tires o rengles. Hom parla de triangulat isoscelat en pal quan els triangles isbsceles d’un mateix esmalt resten col•locats un sota l’altre, en pal. L’escut és anomenat triangulat en banda o triangulat en barra quan és format per traços horitzontals, verticals i diagonals en la direcció de la banda o de la barra. En tots els casos cal indicar sempre el nombre de traços i llur sentit. Les càrregues també poden ésser triangulades. 2 Dit de la peça o el moble, especialment la creu, amb les extremitats en forma de triangles units pet les puntes.
Inici
trifoli m 1 Moble que representa una flor de tres pètals arrodonits i puntuts i perforada. A diferència del trèvol, no és tijada. 2 Conjunt de tres fulles d’una determinada planta unides per les tiges generalment alternades de fruits o flors.
Inici
trilobat ada adj 1 Dit del moble, especialment la creu, amb les extremitats acabades en tres lòbuls. 2 Dit de la partició o de la peça de la qual surten tres làbuls.
Inici
trina f Peça consistent en un grup de tres filets d’un mateix esmalt posats l’un al costat de l’altre, però separats i ocupant l’espai d’una faixa. La seva posició ordinària és l’horitzontal, i, si en té una altra, cal indicar-la.
Inici
trinxat ada adj Dit de l’escut el camper del qual és dividit en dues parts iguals mitjançant un traç diagonal que va des de l’angle destre del cap fins al sinistre de la punta. ANT tallat. Les particions i les peces també poden ésser trinxades.
Inici
truncat ada adj Dit de l’escut el camper del qual és dividit en dues parts iguals mitjançant un traç horitzontal que va de la meitat de la vora del flanc destre a la meitat de la del sinistre. ANT partit. Les particions i les peces també poden ésser truncades.
Inici
un a l’altre, de l’ Dit de la figura o el moble que, simètricament, es repeteixen a cada costat d’una partició, però amb els esmalts contraposats.
Inici
un en l’altre, de l’ Dit de la figura o el moble ressaltant al mig d’una partició on els esmalts dels campers formats per aquesta són invertits o oposats a aquells, els quals són dividits de la mateixa manera.
Inici
ungulat ada adj Dit de l’animal no carnisser amb les ungles o peülles d’un esmalt diferent al del cos.
Inici
un sobre l’altre, l’ Dit dels objectes posats l’un sobre Faltre, però separats.
Inici
vaca f La vaca es representa clarinada, amb mamelles i amb la cua estesa al llarg del flanc.
Inici
vair m Folre, anomenat també vair modern, format per quatre tires horitzontals d’unes peces en forma de campanetes, alternativament d’argent i d’atzur i capiculades. Les bases de les peces d’atzur d’una tira es corresponen amb les bases de les peces revessades d’argent de la immediata inférior. Aquestes campanetes, anomenades peces de vair, apareixen en alguns escuts soles o en nombre determinat. A Catalunya ha estat molt emprat el vair antic, anomenat vair d’ondes, i la seva forma és molt semblant a la de les faixes entades ( entat). Quan les tires del vair antic són verticals hom parla de vair antic en pal. Una variant del vair és el vair ondat, en el qual les peces de les tires segona i quarta han estat capgirades, i les peces d’igual esmalt han restat unides sense solució de continuïtat. Hom parla de vair en punta o de vair en pal quan les peces d’igual esmalt són arrenglerades en pal l’una al dessota de l’altra, la punta de l’una tocant el centre de la base de l’altra, de vair menut quan té més tires i peces que l’ordinari, i de vair gran o beffroi, quan en té menys.
Inici
vairat m Vair quan és d’esmalts altres que l’argent i l’atzur. Hom parla de vairat de quatre esrnalts quan és de dos metalls i de dos colors alternats.
Inici
vall f Mena de terrassa el perfil superior de la qual és format per dos cims entre els quals s’obre una depressi.
Inici
vara f Peça disminuïda equivalent a una vergueta rediïda a la meita t de laseva amplària. ANT. cinta.
Inici
vergat m] Dit de l’animal mascle amb el sexe d’un esmalt diferent de l’esmalt del cos, ordinàriament de gules.
Inici
vergueta f Peça equivalent a un pal reduït a la meitat de la seva amplària. ANT. burela.
Inici
verguetat ada adj Dit de l’escut el camper del qual és cobert d’una repetició de verguetes alternativament d’un metall i una color, en nombre parell i superior a vuit. Les càrregues també poden ésser verguetades.
Inici
vestit ida adj 1 Dit de la figura humana, per a indicar l’esmalt de què és revestida. 2 Dit del braç, cobert amb una mànega. 3 Dit de la repartició que resulta de la unió de la meitat superior d’un camper capat-alçat i la meitat inferior d’un capat-abaixat i que forma, així, una gran losange els quatre angles de la quan toquen la vora de l’escut. Hom anomena també aquesta repartició capat-calçat. Arrodonint els costats de l’esmentada losange hom obté el vestit en oval. El camper sempre és l’espai que resta dins la losange o l’oval, i és, alhora, el que és vestit de l’esmalt corresponent..
Inici
vinya f cep de vinya.
Inici
viperat ada adj 1 Dit de la peça o moble amb cadascun dels perfils exteriors formats per dents d’angles rectes. 2 Dit de la partició feta amb dents d’angles rectes.
Inici
vol m 1 Les dues ales d’un ocell. 2 Figura consistent en dues ales unides per llurs extrems superiors i amb les puntes dirigides vers el cap de l’escut. Quan el vol es presenta revessat, hom l’anomena vol abaixat. Una sola ala és anomenada un mig vol, i la seva posició ordinària és amb l’extrem superior al flanc destre de l’escut i la punta dirigida vers el capen el cas contrari, hom parla d’un mig vol contornat. Amb les puntes de l’ala dirigides vers la punta de l’escut hom té un mig vol abaixat i un mig vol abaixat contornat. Quan les dues ales del vol són d’esmalts diferents hom blasona primer la que és a la
Inici
volant adj l Dit de l’ocell en actitud de volar. 2 Dit de l’insecte alat amb les ales esteses. 3 Dit del timbre col•locat sobre l’escut sense tocar lo.
Inici
vora f Línia que limita l’escut i, per tant, la superfície que hi resta enclosa, dita camper. Segons el traçat d’aquesta línia, hom obté les diferents formes d’escuts.
Inici
xebró m Peça formada per la unió, al punt d’honor, de les meitats inferiors de la banda i la barra. El punt d’unió és anomenat cim i els dos extrems cames. Quan el xebró és representat sol a l’escut, l’amplària de cadascuna de les seves cames té dues parts de les set de l’amplària de l’escut, i quan es representa en nombre es van reduint. Horn diu que són en xebró les figures o els mobles col•locats en la direcció angular própia del xebró.
Inici
xebronat ada adj Dit de l’escut el camper del qual és cobert d’una repeticló de xebrons, alternativament d’un metall i d’una color, en nombre parell. Si passen de vuit hom en diu xebronetat. Les càrregues també poden ésser xebronades.
Inici
xebronet m Peça equivalent a un xebró reduït a la meitat de la seva amplària. Normalment, a causa d’aquesta amplària, sempre que hi ha més d’un xebró a l’escut cadascun d’ells hauria d’ésser anomenat xebronet, perà hom continua dient-ne xebró.
Inici
xebronetat ada adj Dit de l’escut el camper del qual és cobert d’una repetició de xebronets, alternativament d’un metall i d’una color, en nombre parell i superior a vuit.
Inici
zigzagat ada adj Dit de l’escut dividit en dues parts iguals mitjançant el partit, el truncat, el trinxat i el tallat, per una línia trencada formant angles aguts que toquen les vores de l’escut.
Inici
zigazaga f Dit de la peça els perfils de la qual són trencats en forma d’angles aguts que toquen la vora o boca de l’escut o d’una altra peça. Cal indicar sempre la direcció de la zigazaga.