Tramitació i modelatge

La tramitació d'ajuts en el marc del programa FEDER, que es defineix en l'ordre que estableix les bases reguladores i en la normativa general aplicable, té les etapes principals següents:

  1. Les sol·licituds s'han de presentar a través d'EACAT (www.eacat.cat) mitjançant el formulari degudament validat.
  2. Els ens locals sol·licitants han de presentar, a la Direcció General d'Administració Local, el conjunt de documentació addicional definida en l'ordre de convocatòria: memòria explicativa, plànols, certificats, declaracions responsables, etc.).
  3. El Comitè de Selecció, l'òrgan encarregat de la selecció dels projectes, pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar les sol·licituds.
  4. Per seleccionar els projectes, s'apliquen els criteris aprovats pel Comitè de Seguiment del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 (criteris de maduresa, socioeconòmics, de complementarietat, innovadors i mediambientals).
  5. El Comitè de Selecció informa de la proposta a la Comissió de Govern Local de Catalunya i el director general d'Administració Local dicta la resolució sobre la incorporació dels projectes seleccionats al Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013.
  6. L'ens beneficiari resta sotmès a totes les obligacions que estableixen les bases reguladores, la normativa en matèria de subvencions i la normativa comunitària.
  7. L'ens beneficiari d'un projecte subvencionat pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 pot renunciar totalment o parcialment a la subvenció de l'operació.
  8. A mesura que s'executin les operacions, els ens beneficiaris certificaran de manera semestral a través d'EACAT (www.eacat.cat) els pagaments efectivament realitzats a proveïdors i informaran sobre el conjunt d'indicadors requerits.
  9. La Direcció General d'Administració Local farà les verificacions administratives in situ que estableix la normativa comunitària.

 

A continuació, trobareu el principal modelatge administratiu relacionat amb la tramitació del FEDER:
  Formulari per a la sol·licitud en els eixos 2 i 4  Format Word
 

Índex de la memòria descriptiva per als eixos 2 i 4  Format Word

  Formulari per a la sol·licitud en l'eix 1  Format Word
 

Índex-memòria descriptiva per a l'eix 1 Format Word

 

Model de certificat d'acceptació  Format Word

  Projecte generador d'ingressos  Format Excel
 

Model declaració responsable Format Word

  Formulari sol·licitud modificació operacions cofinançades Format Word


La normativa aplicable defineix la responsabilitat dels beneficiaris relatives a les mesures d'informació i publicitat destinades al públic:
 

Normes de publicitat  Format PDF

  Logos i distintius reglamentaris  Format PDF
  Manual pràctic d'informació i publicitatFormat PDF

La informació complementària relativa a la tramitació del FEDER es pot consultar en els enllaços següents:

 

Manual de procediments de la DGAL Format PDF

 

Informació sobre l'establiment d'indicadors per als eixos 2 i 4 Format PDF

  Guia de Justificació per a Beneficiaris del Tram Local PO FEDER
  Inici