Normativa aplicable

La normativa aplicable directament a les últimes convocatòries FEDER és la que figura a continuació:
  • Ordre GRI/35/2013, de 17 de gener, de modificació de l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la convocatòria per presentar sol•licituds.
  • Ordre GRI/21/2012, de 2 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Lleida susceptibles de ser cofinançades pel FEDER, per al període 2007-2013, eix 1, i s’obre la convocatòria per a presentar sol·licituds.

 
La normativa general aplicable i la legislació sobre el FEDER, és la que figura a continuació:

Programa operatiu FEDER 2007 - 2013 (Aprovat Decisió de la Comissió de 7 de desembre de 2007)  Format PDF
Reglament (CE)1080/2006 del Parlament europeu de 5 de juliol relatiu al FEDER (Esp.)  Format PDF
Reglament (CE)1083/2006 del Consell d'11 de juliol pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al FEDER. (Esp.) Format PDF
Correccions al Reglament (CE)1083/2006  Format PDF
Reglament (CE) núm. 1341/2008 del Consell de 18 de desembre de 2008 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 6  Format PDF

Reglament (CE) 284/2009 del Consell de 7 d'abril de 2009 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 6 Format PDF

Reglament (CE)1828/2006  Format PDF
Decisió del Consell de 6 d'octubre de 2006 relatives a les directrius estratègiques comunitàries en matèria de cohesió. (Esp.)  Format PDF
Criteris de selecció d'operacions del Comitè de Seguiment  Format PDF

Ordre EHA/524/2008 (despeses subvencionables) Format PDF

Circular MHAP 1/2012 (modificació de contracte )
Circular MHAP 2/2012 (pagament a proveïdors)
Orientacions per a la determinació de les correccions financeres per incompliments de les regles dels contractes públics
Nota orientativa sobre el tractament de les errades comunicades als informes anuals de control
Criteris per a l'aplicació de les Disposicions de l'art. 98 del Reglament (CE) 1083/2006
Document de treball sobre possibles criteris per a l’aplicació de les disposicions de l’Article 98 del Reglament (CE) 1083/2006 a les despeses cofinançades per FEDER y Fons de Cohesió.
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 19.12.2013 relativa al establecimiento y la aprobación de las directrices para la determinación de las correcciones financieras
Instruccions de la Intervenció General (control financer)
Pla de Control de la Direcció General d'Administració Local
Addenda al Pla de control de la Direcció General d’Administració Local
Llistes de comprovacions aprovades per l’Autoritat de Gestió

 

Les instruccions i la legislació aplicable al TANCAMENT del PO FEDER 2007-2013 són les següents:

Instruccions relatives a la finalització de les operacions cofinançades amb FEDER (PO Catalunya 2007-2013)
Decisió de la Comissió, de 20 de març de 2013, relativa a l’aprovació de les directrius sobre el tancament dels programes operatius adoptats per rebre ajuda del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu i el Fons de Cohesió (2007-2013)
Annex de la Decisió de la Comissió per la qual es modifica la Decisió C(2013) 1573 relativa a l’aprovació de les directrius sobre el tancament dels programes operatius adoptats per rebre ajuda del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu i el Fons de Cohesió (2007-2013)