Informació general

Objectiu:

El Fons de cooperació local de Catalunya és un fons dinerari establert per dotar de recursos alguns dels governs locals de Catalunya, que es nodreix dels ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya. En termes legals, aquesta participació té la consideració jurídica d’una transferència d’assignació territorial destinada a finançar globalment l’activitat dels ens locals i, per aquest motiu, aquests la poden destinar lliurement per fer front a despeses i inversions derivades del seu funcionament o de l’acompliment de les seves competències.

 

Destinataris:

Els municipis, les comarques i les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya.

Correspon a la Generalitat, mitjançant la Llei anual de pressupostos, distribuir el Fons, d’acord amb els criteris que legalment s’estableixin i conforme a les especificitats de l’organització territorial de Catalunya. Actualment, els criteris principals que s’utilitzen són els de població (volum de població agrupada per trams a nivell de cada ens local); de despeses derivades de la gestió del territori (existència de nuclis de població diferenciats, superfície del territori, capitalitat comarcal, població disseminada, etc.) i altres de magnitud econòmica (com ara l’existència de diferències en la renda comarcal per càpita).

En tot cas, el lliurament als ens locals del Fons de cooperació local resta condicionat al fet que els destinataris compleixin adequadament l’obligació de trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament de Governació i Relacions Institucionals, així com els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial.