Anualitats anteriors

En aquest apartat hi figura la normativa reguladora que estableix la dotació i els criteris de repartiment de les anualitats anteriors del Fons de cooperació local de Catalunya:

 

Anualitats 2007-2013
 
2014  
Ens locals Dotació i criteris: Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014; Llei 5/2014, del 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014.
Municipis i prestació supramunicipal Distribució: Resolució GRI/1178/2014, de 23 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014. (DOGC 6634  de 30/05/2014).
Comarques Distribució: Resolució GRI/1180/2014, de 23 de maig, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014. (DOGC 6634  de 30/05/2014).
Entitats municipals descentralitzades Distribució: Resolució GRI/1179/2014, de 23 de maig, de distribució a les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014 (DOGC 6634  de 30/05/2014).
   
2013  

Ens locals

Dotació i criteris: Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, prorrogada per al 2013; Llei 5/2014, del 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014.

Municipis i prestació supramunicipal

Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013 (DOGC 6529 de 27/12/2013); Resolució GRI/1002/2014, de 9 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la dotació complementària al "Fons de cooperació local de Catalunya. Ajuntaments, de l'any 2013” establerta per la Llei 5/2014, del 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014 (DOGC 6622 de 14/05/2014)

Comarques

Resolució GRI/1727/2013, de 30 de juliol, de distribució a la Val d’Aran i a la resta de comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013. (DOGC 6432 de 5/8/2013); Resolució GRI/2509/2013, de 26 de novembre, de distribució a la Val d'Aran i a la resta de comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013 (DOGC 6513 de 2/12/2013); Resolució GRI/1181/2014, de 23 de maig, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de 23 de maig, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la dotació complementària al "Fons de cooperació local de Catalunya. Consells comarcals", de l'any 2013, establerta per la Llei 5/2014, del 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014 (DOGC 6634 de 30/05/2014).
Entitats municipals descentralitzades
Resolució GRI/2475/2013, de 15 de novembre, de distribució a les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013 (DOGC 6510 de 27/11/2013)
   
2012  

Ens locals

Dotació i criteris: Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012

Municipis i prestació supramunicipal

Resolució GRI/2189/2012, de 23 d’octubre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2012. (DOGC 6241 de 26/10/2012)

Comarques

Resolució GRI/689/2012, de 27 de març, de distribució a Era Val d’Aran i a la resta de comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2012. (DOGC 6111 de 19/04/2012)
Entitats municipals descentralitzades
Resolució GRI/690/2012, de 27 de març, de distribució a les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2012 (DOGC 6111 de 19/04/2012)
   
2011
 

Ens locals

Dotació i criteris: Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011.

Municipis i prestació supramunicipal

Distribució: Resolució GRI/865/2011, de 24 de març, 1a bestreta (DOGC. 5857 – 12.4.2011); Resolució GRI/1452/2011, de 9 de juny, 2a bestreta (DOGC 5901 – 16.6.2011) i Resolució GRI/2431/2011, de 10 d'octubre (DOGC 5989 – 21.10.2011)

Comarques

Distribució: Resolució GRI/863/2011, de 24 de març, bestreta (DOGC 5857 – 12.4.2011) i Resolució GRI/2316/2011, de 30 de setembre (DOGC 5981 – 10.10.2011)
Entitats municipals descentralitzades
Distribució: Resolució GRI/864/2011, de 24 de març, 1a bestreta (DOGC. 5857 – 12.4.2011, amb correcció d'errada al DOGC 5880 – 17.5.2011); Resolució GRI/1453/2011, de 8 de juny, 2a bestreta (DOGC 5901 – 16.6.2011) i Resolució GRI/2370/2011, de 6 d'octubre (DOGC 5985 – 17.10.2011)
 
 
2010
 

Ens locals

Dotació i criteris: Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

Municipis i prestació supramunicipal

Distribució: Resolució GAP/730/2009, de 16 de març
(DOGC 5592 de 22/03/2010)

Comarques

Distribució: Resolució GAP/729/2010, de 16 de març
(DOGC 5592 de 22/03/2010)
Entitats municipals descentralitzades
Distribució: Resolució GAP/728/2010, de 16 de març
(DOGC 5592 de 22/03/2010)
 
 
2009
 

Ens locals

Dotació i criteris: Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 2009.

Municipis i prestació supramunicipal

Distribució: Resolució GAP/547/2009, de 26 de febrer
(DOGC 5333 de 06/03/2009)

Comarques

Distribució: Resolució GAP/497/2009, de 20 de febrer
(DOGC 5330 de 03/03/2009)
Entitats municipals descentralitzades
Distribució: Resolució GAP/544/2009, de 27 de febrer
(DOGC 5333 de 06/03/2009)
 
 
2008
 

Ens locals

Dotació i criteris: Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 2008.

Municipis i prestació supramunicipal

Distribució: Resolució GAP/798/2008, de 12 de març
(DOGC 5095 de 20/03/2008)

Comarques

Distribució: Resolució GAP/650/2008, de 4 de març
(DOGC 5087 de 10/03/2008)
Entitats municipals descentralitzades
Distribució: Resolució GAP/651/2008, de 4 de març
(DOGC 5087 de 10/03/2008)
 
 
2007
 

Ens locals

Dotació i criteris: Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat per al 2007.

Municipis i prestació supramunicipal

Distribució: Resolució GAP/3245/2007, de 26 de setembre
(DOGC 4999 de 31/10/2007)

Comarques

Distribució: Resolució GAP/2969/2007, de 26 de setembre
(DOGC 4983 de 08/10/2007)
Entitats municipals descentralitzades
Distribució: Resolució GAP/2968/2007, de 26 de setembre
(DOGC 4983 de 08/10/2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inici
 

 

 

 

Així mateix, el detall esquemàtic dels imports i dels criteris de distribució del Fons de Cooperació Local per a municipis i comarques de les anualitats anteriors figura en els enllaços següents:

Criteris de distribució
 
2013
Municipis Format PDF      
2012 Municipis Format PDF   Comarques Format PDF
2011
Municipis
Format PDF  
Comarques
Format PDF
2010
Municipis
Format PDF  
Comarques
Format PDF
2009
Municipis
Format PDF  
Comarques
Format PDF
2008
Municipis
Format PDF  
Comarques
Format PDF
2007
Municipis
Format PDF  
Comarques
Format PDF

 

 

 

 

Inici