Anualitat en curs

La dotació per al conjunt del Fons de Cooperació Local durant l’anualitat 2015 és de 124.118.564,24 euros en concepte de participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat, conforme a la distribució següent:

a) 86.303.063,50 euros, a distribuir entre els municipis.

b) 37.453.297,41 euros, a distribuir entre les comarques.

c) 362.203,33 euros, a distribuir entre les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya.

 

Aquests criteris de distribució per a l’anualitat 2015 figuren en la normativa següent:

 

Ens locals

Dotació i criteris: Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

Municipis i prestació supramunicipal

Distribució: Resolució GRI/2288/2015, de 16 d'octubre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2015.

Comarques

Distribució: Resolució GRI/1926/2015, de 7 d'agost, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2015.
Entitats municipals descentralitzades
Distribució: Resolució GRI/711/2015, de 9 d'abril, de distribució a les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2015.