Tramitació i modelatge

La tramitació d'ajuts en el marc de la convocatòria per atorgar les compensacions econòmiques a càrrecs electes locals que es defineix en la normativa aplicable, té les etapes principals següents:

  1. Les sol·licituds s'han de presentar a través d'EACAT (www.eacat.cat) mitjançant el formulari degudament validat.
  2. Cal acompanyar el formulari de sol·licitud amb la documentació especificada en la Resolució de convocatòria corresponent: certificat acreditatiu de recursos ordinaris reconeguts i liquidats, si escau, certificat de l'acord pel qual es determinen les persones electes a les quals s'abonarà la retribució, declaracions responsables, etc.
  3. La Direcció General d'Administració Local, òrgan competent per a la gestió i la tramitació del procediment, pot demanar tota la informació que consideri necessària per a l'avaluació de les sol·licituds.
  4. La Direcció General d'Administració Local avalua les sol·licituds i formula la resolució de finalització d'aquest procediment de concurrència, a proposta de la Subdirecció General de Cooperació Local.

     

El formulari de sol·licitud per a les compensacions econòmiques a càrrecs electes locals es troba a www.eacat.cat.