Normativa aplicable

La normativa aplicable directament a l'última convocatòria per atorgar les compensacions econòmiques és la que figura a continuació:

  • Resolució GAH/738/2016, de 17 de març, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favordels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2016
  • Decret 69/2008, d'1 d'abril, de regulació d'un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

La normativa general i la normativa corresponent a anteriors convocatòries és la que figura a continuació

  • Decret Legislatiu 3/2002, (Capítol IX) de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya., d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.