Consorci del Bages per a la gestió de residus

Objectius i competències


El Consorci té per objecte la planificació, reglamentació, prestació de serveis i activitats, d'interès municipal i comarcal, en matèria de gestió de residus, de competència pròpia, delegada o assignada dels ens consorciats o en règim de concurrència i lliure mercat. El Consorci també podrà exercir activitats i prestar serveis en matèria de residus, de competència de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració pública que aquestes li confereixin directament, en virtut de cooperació, delegació, assignació, encomanda o contractació.

Forma de gestió: directa i/o indirecta
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat