Comissió de Delimitació Territorial

 

 
Comissió de Delimitació Territorial
   
 

La Comissió de Delimitació Territorial és l'òrgan que té com a funcions l'estudi, consulta i proposta en relació amb les matèries que afecten la determinació, la revisió i la modificació dels límits territorials dels ens locals de Catalunya i de les demarcacions en què s'estructura l'Administració de la Generalitat.

La Comissió està adscrita orgànicament al Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Les seves funcions principals són:

 • Emetre un informe de tots els expedients d'alteració de termes municipals.
 • Elaborar, a petició del Govern de la Generalitat, els estudis i les propostes de revisió per a l'aplicació de mesures de foment per a la fusió o agregació voluntària de municipis, o per a la reforma de l'organització municipal, d'acord amb el que estableix la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Emetre un informe previ a la constitució, modificació o supressió d'entitats municipals descentralitzades.
 • Emetre un informe previ a la resolució per part del Departament de Governació i Relacions Institucionals dels conflictes que es puguin plantejar entre municipis en relació amb la delimitació i l'atermenament dels seus termes municipals.
 • Emetre un informe previ a la inscripció en el registre corresponent dels municipis de règim especial.
 • Emetre un informe previ a la modificació de les demarcacions comarcals.
 • Elaborar, a iniciativa pròpia o a petició del Govern de la Generalitat o del Departament de Governació i Relacions Institucionals, estudis o informes sobre la revisió o la modificació dels límits territorials o les demarcacions en què s'organitza territorialment l'Administració de la Generalitat.
 • Formular propostes de modificació del Mapa municipal i del Mapa comarcal.
 • Elaborar un mapa de les regions en què s'organitza territorialment l'Administració de la Generalitat i de les unitats intraregionals que es creïn.
 • Totes les altres que li atribueixin les lleis.
  Inici
Composició de la Comissió de Delimitació Territorial
 

Aquesta Comissió està integrada per:

 • Vuit representants de l'Administració de la Generalitat:
  • La persona titular del departament competent en matèria d'Administració local, que en té la presidència.
  • El director o directora general d'Administració Local, que en té la vicepresidència.
  • El secretari o secretària competent en matèria de territori i mobilitat del departament competent en matèria de territori.
  • El director o directora general competent en matèria de política financera i assegurances del departament competent en matèria d'economia.
  • El director o directora de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
  • Un representant, amb rang de secretari o secretària general o de director o directora general, del Departament de la Presidència i dels departaments competents en matèria d'agricultura i de cultura.
 • Vuit representants de les entitats locals, dels quals, quatre ho són a proposta de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i quatre, a proposta de la Federació de Municipis de Catalunya
 • Tres representants de les universitats de Catalunya proposats pel Consell Interuniversitari de Catalunya entre especialistes en temes de dret administratiu, geografia i urbanisme.
 • Un representant del Col·legi de Geògrafs
 • Un representant de l'Institut d'Estudis Catalans.

El conseller/a de Governació i Relacions Institucionals nomena els membres de la Comissió , d'acord amb les propostes i designacions formulades.

  Inici
Normativa
 

DECRET 225/2002, de 27 d'agost, pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial (DOGC núm. 3718)

DECRET 373/2004, de 7 de setembre, de modificació del Decret 225/2002, de 27 d'agost, pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial (DOGC núm. 4215)

DECRET 303/2011, de 29 de març, de modificació parcial de la composició de la Comissió de Govern Local de Catalunya, de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya i de la Comissió de Delimitació Territorial (DOGC núm. 5849)

DECRET 326/2011, de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals (DOGC núm. 5867

   
  Inici