Comissió de Cooperació Local de Catalunya

  
Creació
Missió, adscripció i composició
Funcions destacables
Normes de Funcionament
Sessions
Normativa

 

Creació de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya (CCLC)


El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a l'article 190, crea la
Comissió de Cooperació Local de Catalunya.

La regulació vigent de la Comissió de Cooperació Local es troba recollida en el Decret 377/2011, de 2 d’agost, de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya.

Adaptació dels representants de la Generalitat a la Comissió, regulada a l’Ordre  GAH/149/2016, de 9 de juny, d'adaptació de la composició de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, regulada pel Decret 377/2011, de 2 d'agost.

  

Missió, adscripció i composició


La Comissió és l’òrgan de participació i proposta en relació amb la cooperació econòmica destinada a finançar inversions en obres i serveis de competència municipal.un òrgan col·legiat adscrit al departament de Governació i Administracions Públiques que està integrat, sota la presidència del Conseller de Governació i Administracions Públiques, per 48 membres, 24 representants de l'Administració de la Generalitat i 24 membres dels ens locals, i és secretari el subdirector o subdirectora general d’Administració Local.

Inici

   

Funcions destacables

  • Proposar la convocatòria del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya i formular-ne el projecte per a cada anualitat.
  • Informar preceptivament amb caràcter previ de les bases reguladores dels programes de subvencions destinades a inversions dels ens locals de Catalunya finançats amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, excepte en els casos de línies d'ajut o programes la normativa reguladora dels quals estableix un òrgan específic de participació dels ens locals com a tràmit previ a la resolució corresponent. En aquests casos, és suficient informar la Comissió de Cooperació Local de les subvencions atorgades.
  • Formular el projecte de pla director i els programes d'execució i informar prèviament de les modificacions d'aquests programes.
  • Exercir les funcions previstes per a les comissions provincials de col·laboració de l'Estat amb les corporacions locals de Catalunya i emetre l'informe preceptiu en relació amb la cooperació econòmica de l'Estat.
  • Les altres funcions que li atribueixi la legislació de la Generalitat en matèria d'inversions en obres i serveis de competència municipal.

Inici

  

Normes de funcionament

 

La Comissió es reunirà amb una periodicitat com a mínim anual i, en tot cas, quan la convoqui la persona que n'exerceix la presidència a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres.

Per a la constitució vàlida de l'òrgan en primera convocatòria, als efectes de la realització de sessions i deliberacions i de la presa d'acords, cal la presència de les persones titulars de la presidència i de la secretaria, o, si escau, dels qui les substitueixin, i la de la meitat, com a mínim, dels seus membres. Si no s'assoleix aquest quòrum, la Comissió es pot constituir, en segona convocatòria, una hora després, sempre que hi assisteixi una tercera part dels seus membres, com a mínim. En tots dos casos han de ser presents persones en representació de les dues administracions.

El funcionament, les comunicacions i la documentació corresponents es poden realitzar de manera presencial, a distància o mixta, i mitjançant qualsevol suport, sempre que així es determini per les normes específiques de funcionament i règim intern de la Comissió, de conformitat amb el que estableix la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Inici

  

Actes de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya

 

Sessió núm. 1/2013, de 25 de juliol de 2013.

Sessió núm. 2/2012, de 2 d'octubre de 2012.

Sessió núm. 1/2012, de 26 de juliol de 2012.

Sessió núm. 1/2011, de 2 de desembre de 2011.

Sessió núm. 2/2010, de 7 de juliol de 2010.

Sessió núm. 1/2010, de 12 de març de 2010.

Sessió núm. 3/2009, de 23 d'octubre de 2009.

Sessió núm. 2/2009, de 3 de juliol de 2009.

Sessió núm. 1/2009, de 2 d'abril de 2009.

Sessió núm. 3/2008, de 19 de desembre de 2008.

Sessió núm. 2/2008, de 30 de juny de 2008.

Sessió núm. 1/2008, de 7 d'abril de 2008.

Sessió núm. 2/2007, de 30 d'octubre de 2007.

Inici