Comissió Jurídica Assessora

 

 
Comissió Jurídica Assessora
   
 

La Comissió Jurídica Assessora és l’alt òrgan consultiu de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica. Exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional i es relaciona amb el Govern per mitjà del Departament de la Presidència.

Els ens locals han de cursar les sol•licituds de dictamen per mitjà del conseller o consellera que tingui atribuïda la competència en matèria d’administració local.

Aquest òrgan consultiu del Govern està previst a l'article 72.1 de l’Estatut d'autonomia i emet dictàmens preceptius, principalment sobre les matèries següents:

 • Projectes de decrets legislatius del Govern
 • Projectes de reglaments elaborats pel Govern en execució d'una llei o d'una norma de dret comunitari
 • Recurs extraordinari de revisió
 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'Administració de la Generalitat i de les administracions locals la quantia de les quals sigui igual o superior a 50.000 euros
 • Revisió d'ofici d'actes administratius i reglaments de l'Administració de la Generalitat i de les administracions locals
 • Resolució i nul•litat de contractes administratius de l'Administració de la Generalitat i de les administracions locals
 • Determinades modificacions de planejament urbanístic
 • Creació de comarques i modificació de les demarcacions comarcals
 • Creació de municipis de règim especial
 • Alteració de termes municipals
 • Constitució, modificació i supressió d’entitats municipals descentralitzades
 • Procediments de municipalització en règim de monopoli
 • Qualsevol altra que les lleis n’estableixin l’obligació de demanar dictamen

En la seva funció consultiva, li correspon dictaminar, entre d’altres, sobre els plecs de clàusules administraves de caràcter estàndard i les ordenances del mateix caràcter.

La consulta de dictàmens, informacions i notícies relacionades amb la Comissió està disponible a l’enllaç següent: http://cja.gencat.cat

  Inici
Composició de la Comissió Jurídica Assessora
 

Aquesta Comissió és integrada per quinze membres, els quals han d'ésser juristes de reconegut prestigi que es distingeixin en el camp professional, científic o acadèmic i que tinguin veïnatge administratiu a Catalunya.

El Govern en nomena els membres electius per a un període de sis anys, renovable un sol cop, per terços i cada dos anys. Té membres nats i electius. Els seus membres només en poden perdre la condició per les causes taxades a la Llei, en garantia de llur independència.

Els membres que formen part d’aquesta Comissió es poden consultar a l’enllaç següent.

  Inici
Normativa
 

Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol (DOGC núm. 4680)

Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora (DOGC núm. 4379)

Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern (DOGC núm. 5256)

Decret 1/2011, de 4 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència (DOGC 5790)

Decret 325/2011, de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5867)

Decret 204/2009, de 22 de desembre, de nomenament de membres de la Comissió Jurídica Assessora (DOGC núm. 5536)

Decret 69/2006, d'11 d'abril, d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora (DOGC núm. 4614)

Resolució PRE/1050/2007, de 4 d’abril, per la qual es disposa la publicació de la relació actualitzada de disposicions que estableixen la sol•licitud preceptiva del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (DOGC 4864)

   
   
  Inici