Ajuts extraordinaris i danys catastròfics

 

Normativa aplicable
 
Article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  Versió PDF
 
 
Article 94 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.  Versió PDF

 

 
Publicitat d'ajuts atorgats
 
 
 
Modelatge
 

Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència