Acreditació del coneixement de la llengua catalana
 

Procediment i model de bases relatius a l'acreditació del coneixement de la llengua catalana en les convocatòries de personal de l'Administració local

Segons l'article 11 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i els articles 287.2, 294.1, 295.2 i 303.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en els processos de selecció de personal i en la provisió de llocs de treball dels ens locals, les persones candidates han d'acreditar la seva capacitació lingüística.


D'acord amb aquests fonaments legals i els que emanen del
Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals; i de la Instrucció de 10 de desembre de 2002, sobre l'òrgan competent en matèria de política lingüística,

 

1. Els ens locals han de requerir en les bases de les convocatòries dels processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball els coneixements de llengua catalana que correspongui, d'acord amb l'
article 12 del Decret 161/2002.

Les persones candidates poden acreditar els seus coneixements mitjançant la presentació dels documents pertinents o la superació d'una prova inclosa en el procés de selecció.

És molt recomanable que la prova de llengua catalana no sigui ni la primera ni la darrera dintre del procés selectiu.

 

MODEL DE BASES

A l'apartat "Coneixements de llengua catalana"

"Les persones candidates han d'acreditar coneixements de llengua catalana de nivell [trieu l'opció que escaigui: A bàsic (nivell bàsic de català) / A elemental (nivell elemental de català) / B (nivell intermedi de català) / C (nivell de suficiència de català) / D (nivell superior de català)] de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Les persones candidates han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:

a) Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
b) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell [trieu l'opció que escaigui: A bàsic (nivell bàsic de català) / A elemental (nivell elemental de català) / B (nivell intermedi de català) / C (nivell de suficiència de català) / D (nivell superior de català)] de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell [trieu l'opció que escaigui: A bàsic (nivell bàsic de català) / A elemental (nivell elemental de català) / B (nivell intermedi de català) / C (nivell de suficiència de català) / D (nivell superior de català)], amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apta o no apta.

També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.

L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de la prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació esmentada." 

 

2. Així mateix, els ens locals també han de requerir els coneixements de llengua catalana que correspongui en les bases de les convocatòries de les proves selectives de les policies locals, d'acord amb l'article 16 del Decret 233/2002.

Les persones candidates poden acreditar els seus coneixements mitjançant la presentació dels documents pertinents o la superació d'una prova inclosa en el procés de selecció.

És molt recomanable que la prova de llengua catalana no sigui ni la primera ni la darrera dintre del procés selectiu.

 

Especificitats per a policies locals

A l'apartat "Coneixements de llengua catalana"


"Les persones candidates han d'acreditar coneixements de llengua catalana de nivell [trieu l'opció que escaigui: B (nivell intermedi de català) / C (nivell de suficiència de català)] de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Les persones candidates han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:

a) Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
b) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell [trieu l'opció que escaigui: B (nivell intermedi de català) / C (nivell de suficiència de català)] de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell [trieu l'opció que escaigui: B (nivell intermedi de català) / C (nivell de suficiència de català)], amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apta o no apta.

També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionari públic, en qualsevol administració, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior, llevat que les bases especifiquin que, d'acord amb l'article 8.b del Decret 161/2002, només n'estan exemptes les persones aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic o de lliure designació o de selecció de personal en la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior.

L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de la prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació esmentada."

A l'apartat "Proves de català"

De caràcter obligatori i eliminatori.

Prova de llengua catalana de nivell [trieu l'opció que escaigui: A bàsic (nivell bàsic de català) / A elemental (nivell elemental de català) / B (nivell intermedi de català) / C (nivell de suficiència de català) / D (nivell superior de català)]


A l'apartat "Concurs" (en el cas que es tracti d'un concurs oposició)

"Coneixements de llengua catalana, sempre que siguin superiors als que s'exigeixen com a requisit d'accés. Es consideren coneixements de llengua catalana superiors al nivell C els següents: nivell D, llenguatge administratiu, llenguatge jurídic, tallers de llengua i tallers de redacció.

a) per a les places dels grups A i B: fins a ... punts
b) per a les places dels grups C, D i E: fins a ... punts"
 

3. Els ens locals, a través de l'òrgan encarregat de la selecció de personal, d'acord amb l'article 4.2 del Decret 161/2002, han de sol·licitar per escrit a l'òrgan competent en matèria de política lingüística (Centre de Normalització Lingüística del seu territori http://www.cpnl.cat/xarxa/index.html) el nomenament d'una persona assessora en matèria lingüística (preferiblement titular i suplent), amb veu i sense vot, perquè participi en els processos de selecció de personal, que haurà de figurar en el text de les bases.


A l'apartat "Tribunal qualificador"

"Així mateix, formen part del tribunal com a representants titular i suplent, respectivament, en qualitat d'assessors en matèria de política lingüística, amb veu i sense vot, les persones següents:

..................................................
.................................................."

  

El personal tècnic del Centre de Normalització Lingüística que assisteixi el tribunal o òrgan tècnic de selecció, en qualitat de persona assessora en matèria lingüística, hauria de rebre una retribució equivalent a la que perceben la resta de membres del tribunal o òrgan tècnic de selecció en concepte d'indemnització per raó de servei, segons l'acord del Consell d'Administració del Consorci per a la Normalització Lingüística pres a la sessió dels dies 19 de gener i 8 de febrer de 2005.

4. Els ens locals han de sol·licitar a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya les proves específiques de coneixements de llengua catalana que s'han d'administrar en el procés de selecció (article 3.3 del Decret 161/2002).

5. En el cas que els ens locals vulguin determinar uns nivells de coneixements de llengua catalana diferents dels requerits amb caràcter general, segons els articles 12.b i 12.c del Decret 161/2002, hauran de sol·licitar un informe raonat a l'òrgan competent en matèria de política lingüística (Centre de Normalització Lingüística del seu territori http://www.cpnl.cat/xarxa/index.html).

 


Document elaborat per: