\"Tornar\"Les particions

Hom anomena "particions" els espais geomètrics obtinguts per la divisió del camper de l\'escut en un cert nombre de compartiments d\'iguals o diferents dimensions. Les particions d\'ús més corrent són de tres classes:

A. Ordinàries o bàsiques: són les que resulten de la divisió de l\'escut en dues parts iguals mitjançant una línia recta, així com de la superposició de les diferents particions així obtingudes. Són les següents:

El "partit" \"Veure s\'obté mitjançant una línia vertical.

El "truncat" \"Veure s\'aconsegueix amb una línia horitzontal.

El "trinxat" \"Veure s\'obté mitjançant una línia diagonal que baixa de l\'angle destre del cap al sinistre de la punta.

El "tallat" \"Veure és obtingut per una línia diagonal que baixa de l\'angle sinistre del cap al destre de la punta.

El "quarterat" \"Veure resulta de la superposició del partit i el truncat.

El "quarterat en sautor"\"Veure és resultat de la superposició del trinxat i el tallat.

El "gironat" \"Veure resulta de la superposició del partit, el truncat, el trinxat i el tallat.
 

B. Les que resulten de la multiplicació o repetició de les ordinàries: s\'assemblen a les peces emprades en nombre, però, a diferència d\'aquestes, sempre divideixen l\'escut en un nombre parell de parts iguals, per tant, no hi ha camper; això és el que les diferencia de les peces. Aquestes particions consten sempre, quan hom no n\'especifica el nombre, de cinc línies de partició, que donen com a resultat sis peces. Són:

El "faixat" \"Veure que resulta de la repetició del truncat.

El "palat" \"Veure resultat de la repetició del partit.

El "bandat" \"Veure que resulta de la repetició del trinxat.

El "barrat" \"Veure que resulta del tallat.

El "xebronat"\"Veure que divideix l\'escut en un nombre parell de divisions iguals que tenen la forma de xebró.


C. Les que resulten de la divisió de l\'escut en un gran nombre de caselles: més o menys menudes però iguals, anomenades "punts", mitjançant diverses línies verticals, horitzontals o diagonals entrecreuant-se de diferents maneres. Podem parlar, entre d\'altres, de:

L\'"escacat" \"Veure resultat de la combinació de línies horitzontals i verticals paral·leles entrecreuant-se en angle recte. Cada casella forma un quadrat.

El "losanjat" \"Veure que resulta quan les línies són diagonals i oposades. Cada casella forma un rombe.

 

Modificacions de les particions

Les particions poden experimentar un cert nombre de modificacions:

Algunes afecten els perfils de llurs línies de partició i, per aquesta raó, tindrem, entre d\'altres:

L\'"ondat" \"Veure quan la línia divisòria és traçada en forma d\'ondes.

El "dentat" \"Veure quan és traçada en forma d\'angles més o menys aguts.

L\'"engrelat" \"Veure quan és formada per petits semicercles units amb les puntes cap enfora de la primera partició.

El "merletat" \"Veure quan la línia divisòria és traçada en forma de merlets quadrats.
 

També són nombroses les reparticions obtingudes per la divisió amb una partició diferent, per tal d\'obtenir:

el "partit i semitruncat" \"Veure

el "semitruncat i partit" \"Veure

el "truncat i semipartit" \"Veure

el "semipartit i truncat" \"Veure

 \"Inici\"
 \"\"