Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Objectius i competències


a) Possibilitar la coordinació dels ajuntaments i centres proveïdors de serveis d'atenció a les persones en els àmbits de la salut i dels serveis socials del CSC per a una millor prestació d'aquests serveis i una més adequada utilització dels recursos disponibles.
b) Millorar la prestació dels serveis d'atenció primària de salut, hospitalària i sociosanitària i social dels municipis en els quals l'Ajuntament, entitat privada sense ànim de lucre i/o centres, siguin membres del CHC.
c) Promoure totes les accions que siguin necessàries perquè els centres proveïdors d'atenció a les persones en els àmbits de la salut i dels serveis socials, membres del CSC, millorin la qualitat de llurs serveis.
d) Adequar la prestació dels serveis d'atenció primària de salut, hospitalària, sociosanitària, i social, a les necessitats de la població de la seva àrea geogràfica i assistencial.
e) Aconseguir una economia creixent de recursos i una millor assignació dels mateixos a través d'accions comunes en la gestió de compres, gestió de personal, gestió fiscal, gestió administrativa, i gestió en general en aquells aspectes que afectin a l'organització interna dels centres .
f) Col·laborar amb les administracions competents en matèria de salut i de serveis socials, territorials i institucionals, i amb qualsevol altre entitat de dret públic o privat sense ànim de lucre de l'àmbit de la salut i dels serveis socials, per l'elaboració, execució de plans i programes i la consecució d'objectius comuns.
g) Fomentar la cooperació, coordinació o, en el seu cas, integració dels proveïdors de serveis d'atenció a les persones en els àmbits de la salut i dels serveis socials, amb els diferents nivells assistencials de llur àrea geogràfica, d'acord amb els instruments de planificació aprovats per les administracions competents.
h) Aplicar els criteris del Pla de Salut i/o altres instruments de planificació sanitària aprovats pel Govern de la Generalitat, així com els plans i els programes generals de serveis socials i d'atenció a la dependència que aprovin les administracions competents.
i) Fomentar una concepció integral d'atenció a les persones en els àmbits de la salut i dels serveis socials, que comprengui tant des de la promoció i la prevenció, així com la protecció de la salut.
j) Promoure l'eficiència en la gestió dels recursos i serveis públics en l'àmbit de la salut i els servies socials.
k) Defensar l'accés equitatiu als recursos assistencials.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat