Ajuntament de Deltebre


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat partit i semitruncat: 1r. de sinople, un ram d'espigues d'arròs d'argent; 2n. d'argent, un pont abscís d'un arc de gules, i al tercer, d'atzur, dues gavines d'argent voltant posades en faixa sobre un mar de quatre faixes ondades d'argent Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 28-SEP-84
Data de publicació en el DOGC: 16-NOV-84
DOGC núm.: 486
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Emblema
EmblemaDescripció: Símbol format per dos rams d'espigues d'arròs de dues tonalitats de groc i disposats en forma de cor inclinat. A sota d'aquest conjunt figura el nom de l'ens en color negre i en dos nivells de lectura, al superior 'Ajuntament de' i a l'inferior 'Deltebre'. Les tipografies utilitzades són Helvetica Regular i Helvetica Bold.
Data d'aprovació: 27-NOV-15
Data de publicació en el DOGC: 16-DES-15
DOGC núm.: 7019
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat