Promoció Industrial Vilanova, SAM

Objectius i competències


a) Gestionar urbanísticament el pla parcial del sector Roquetes, o qualsevol altra actuació futura, realitzant per sí mateixa o amb els suports exteriors necessaris quantes gestions, estudis, documents, projectes (d'urbanització, repoblació, compensació), treballs, calguessin per culminar el procés de desenvolupament urbanístic

b) Entitat organitzadora, podent arribar a acords, associacions, o qualsevol altre tipus de pacte amb propietaris del terreny, centralitzant a més la contractació i direcció de les obres d'urbanització necessaris, i per tant, administrant els recursos nascuts dels repartiments de càrregues entre els propietaris

c) Centralitzar el patrimoni de sòl nascut d'aquest actuació i en general del patrimoni de sòl municipal, estant capacitada per realitzar operacions de compra-venda amb l'esmentat patrimoni i centralització de la seva gestió

d) Actuació en operacions de naus industrials en aquelles ocasions en què aquest tipus d'actuacions sigui convenient

e) Explotació i manteniment de serveis urbanístics en els casos en què aquests no fossin exercits pels serveis municipals (subministres d'aigües, depuració, enllumenat, etc.) i centralització i gestió d'entitats de conservació i l'administració dels recursos derivats d'aquestes activitats

f) Impulsor de les relacions amb entitats públiques i privades que incideixin sobre la implantació industrial, associant-se amb elles en els casos que calgués (Institut Català del Sòl, caixes d'estalvis, etc.)

g) Assessor i gestor per ajuts a possibles implantacions com cooperatives, indústries, etc., obtenció de crèdits d'ajut a la indústria, subvencions, etc.

h) Promoció comercial i captació d'indústries a través de les cambres de comerç i indústria, assistència a certàmens industrials o qualsevol altre tipus d'accions de promoció

i) Gestió i administració del patrimoni municipal del sòl

j) Execució del planejament del sòl residencial que promogui l'ajuntament pel sistema de cooperació o qualsevol altre dels sistemes que la llei preveu

k) Participació en operacions urbanístiques i immobiliàries de iniciativa privada en les que es concreten interessos municipals

l) Redacció i gestió de plans i projectes

m) Promoció d'habitatge públic

n) Promoció de rehabilitació pública

o) Gestió del parc municipal d'habitatge.

Forma de gestió: Directa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat