SAB-URBÀ, SL

Objectius i competències


PRIMER.- Utilització i gestió dels béns, tant demanials com patrimonials, que l'Ajuntament li encomani i, en el seu cas, la i explotació dels serveis que sobre els mateixos es puguin establir, implantar i prestar.
SEGON.- Dotació de serveis i equipaments; promoció, gestió i execució d'obres d'infraestructura, en el terme municipal i en àrees o llocs concrets que l'Ajuntament assenyali. L'execució d'obres i instal·lacions per a particulars sempre que sigui a petició de l'interessat i siguin necessàries per a connectar les propietats privades amb les obres i instal·lacions públiques o que incideixin al domini públic.
TERCER.- Elaboració, promoció i execució de plans, programes, projectes i estudis, en l'àmbit dels serveis, d'acord amb les necessitats municipals.
A) La realització, redacció i tramitació de tot tipus d'estudis urbanístics, inclosa la redacció d'instruments de planejament i projectes d'urbanització, i la iniciativa per a la seva tramitació i aprovació, així com també amb assumptes mediambientals, estàndards mínims d'habitabilitat, mobilitat i transport.
B) Rebre i realitzar encàrrecs de projectes d'infraestructures, equipaments, transports i vialitat, d'acord amb les directrius de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
QUART.- Gestió, promoció i explotació d'equipaments o serveis municipals.
CINQUÈ.- Administració, arrendament o venda de tota classe d'immobles construïts o adquirits, bé en la seva totalitat o bé per entitats individualitzades.
SISÈ.- Les execucions subsidiàries que l'Ajuntament hagi acordat o disposat en aplicació de l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
VUITÈ.- La prestació, per compte propi o aliena sota qualsevol de les formes admeses en dret, de tot tipus de serveis relacionats amb l'organització, direcció, producció i administració d'esdeveniments, ja siguin exposicions, congressos, fires, esportius, i qualsevol altre esdeveniment de naturalesa similar, incloent la realització d'instal·lacions necessàries per a la consecució o perfeccionament d'aquestes activitats.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat