Ajuntament d'Arres

Partit políticInformació
CDA-PNANom: PEDRO CASTET FARRÉ
Càrrec: Candidat electe
CDA-PNANom: ANTONIO RELLA FARRÉ (INDEPENDENT)
Càrrec: Candidat electe
UA-PSC-CPNom: DANIEL CASTET MARTIN (INDEPENDENT)
Càrrec: Candidat electe
Consultes / Rectificacions: dgal@gencat.cat